Jak nauczyć się rysować?

Na zadzi­wia­ją­co czę­sto mi zada­wa­ne pyta­nie: Jak nauczy­łaś się tak ryso­wać? …odpo­wia­dam: RYSUJĄC! Ćwi­czy­łam, ćwi­czy­łam, ćwi­czy­łam, i się nauczy­łam. To takie pro­ste. Prak­ty­ka czy­ni mistrza, w tej dzie­dzi­nie tak­że. Żeby nie goło­słow­nić, poczy­ni­łam nawet fil­mik poka­zu­ją­cy ewo­lu­cję moich sketch­no­tin­gów (sketch­no­ting: notat­ki rysun­ko­we wyko­ny­wa­ne szcze­gól­nie na kon­fe­ren­cjach, warsz­ta­tach, szko­le­niach). Wię­cej o sketch­no­tin­gu piszę resz­tą w tym poście. Widać tam czarno […]

Jak nauczyć się rysować? Read More »