Myślenie wizualne ułatwia chodzenie tyłem

Podziel się tym postem z innymi!

Czemu myślenie wizualne miałoby ułatwiać chodzenie tyłem?

To pierw­szy film, w któ­rym eks­hi­bi­cjo­ni­stycz­nie poka­zy­wa­łam swo­ją pasję do myśle­nia wizu­al­ne­go (ku moje­mu zasko­cze­niu, ludzie, dla któ­rych ten fil­mik był ich pierw­szym ze mną kon­tak­tem, naj­bar­dziej pamię­ta­ją wła­śnie cho­dze­nie od tyłu) 🙂

Dzię­ki temu video:

  • omal­że nie poje­cha­łam na kil­ka dni do Bra­zy­lii na wiel­ki finał For Fun Festi­val 2011. Naucz­ka dla wszyst­kich: Twój pasz­port tra­ci waż­ność już 6 mie­się­cy przed tym… jak stra­ci ważność… 🙂 ;
  • (nie­sku­tecz­nie) nara­zi­łam się na spi­sa­nie przez poli­cję demo­lu­jąc chod­nik przy uli­cy Marszałkowskiej;
  • zja­dłam tro­chę kre­dy (wie­cie, że mia­łam nauczy­ciel­kę, któ­ra wyli­zy­wa­ła sobie dło­nie z kre­dy? Odwra­ca­ła się – celo­wo? – w stro­nę kla­sy, strze­py­wa­ła nad­miar, a potem wiel­kim jęzo­rem wyli­zy­wa­ła całe łap­ska z bia­łej kre­dy. Nie prze­sta­je mnie to zadzi­wiać, nawet po tylu latach);
  • nary­so­wa­łam moją nagą współ­lo­ka­tor­kę;
  • ude­rzy­łam w kro­cze obce­go męż­czy­znę;
  • ukra­dłam Mroż­ko­wi tro­chę fanów na pre­mie­rze Jego książ­ki w naj­więk­szym Empi­ku w Polsce.

http://www.youtube.com/watch?v=8C_iyxDvdEk

Czyżbym majaczyła, w ten upalny piątek? 😀

Nie, wszyst­ko to praw­da, i w dodat­ku zosta­ło udo­ku­men­to­wa­ne na filmie.

–> Materiał dowodowy.

PS Niech moc myśle­nia wizu­al­ne­go będzie z Tobą, pozwa­la Ci postrze­gać świat ina­czej niż dotych­czas i otwie­ra Ci Two­je skrzy­pią­ce men­tal­ne klap­ki!

otworzyć klapki

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.