Myślenie wizualne ułatwia chodzenie tyłem

Cze­mu myśle­nie wizu­al­ne mia­ło­by uła­twiać cho­dze­nie tyłem? To pierw­szy film, w któ­rym eks­hi­bi­cjo­ni­stycz­nie poka­zy­wa­łam swo­ją pasję do myśle­nia wizu­al­ne­go (ku moje­mu zasko­cze­niu, ludzie, dla któ­rych ten fil­mik był ich pierw­szym ze mną kon­tak­tem, naj­bar­dziej pamię­ta­ją wła­śnie cho­dze­nie od tyłu) 🙂 Dzię­ki temu video: omal­że nie poje­cha­łam na kil­ka dni do Bra­zy­lii na wiel­ki finał For Fun Festi­val 2011. Nauczka […]

Myślenie wizualne ułatwia chodzenie tyłem Read More »