Prezent rysunkowy: album dla Maćka

Podziel się tym postem z innymi!
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter

fragment okładki

Kto lubi dosta­wać pre­zen­ty? 😀

Ja lubię je i dosta­wać, ale i robić samo­dziel­nie 🙂

Tu może­cie zna­leźć przy­kład pre­zen­tu, któ­ry przy­go­to­wa­łam dla odcho­dzą­ce­go z fir­my Mać­ka.

Jak to zrobiłam?

Z pomo­cą pozo­sta­łych pra­cow­ni­ków pozbie­ra­łam wspo­mnie­nia, sko­ja­rze­nia, zasły­sza­ne histo­rie, zapro­jek­to­wa­łam je w zabaw­ne komik­sy i rysun­ki będą­ce każ­do­ra­zo­wo pew­ną cha­rak­te­ry­sty­ką czy oso­bo­wo­ścią Mać­ka, wydru­ko­wa­łam każ­dy rysu­nek na papie­rze foto­gra­ficz­nym i umie­ści­łam je w albu­mie foto­gra­ficz­nym sta­re­go typu (nacię­cia na zdję­cia, bibuł­ka, «skó­rza­na» okład­ka).

Całość pre­zen­to­wa­ła się bar­dzo zacnie, sami zobacz­cie!

 

Tego typu pre­zen­ty robię oczy­wi­ście też na zamó­wie­nie – jeśli macie zapo­trze­bo­wa­nie na indy­wi­du­al­ny pre­zent dla kogoś wyjąt­ko­we­go, daj­cie znać na moje­go maila:

klaudia.tolman@gmail.com

 

Przewiń do góry