Prezent rysunkowy: album dla Maćka

Podziel się tym postem z innymi!
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter

Kto lubi dosta­wać prezenty? 😀

Ja, j, wybierz mnie! Ja lubię pre­zen­ty: zarów­no dosta­wać, ale też robić je samodzielnie 🙂

Tu może­cie zna­leźć przy­kład pre­zen­tu, któ­ry przy­go­to­wa­łam dla odcho­dzą­ce­go z fir­my Maćka.

Jak to zrobiłam?

Z pomo­cą pozo­sta­łych pracowników:

  1. pozbie­ra­łam wspo­mnie­nia, sko­ja­rze­nia, zasły­sza­ne historie,
  2. zapro­jek­to­wa­łam je w zabaw­ne komik­sy i rysun­ki będą­ce każ­do­ra­zo­wo pew­ną cha­rak­te­ry­sty­ką czy oso­bo­wo­ścią Maćka,
  3. wydru­ko­wa­łam każ­dy rysu­nek na papie­rze fotograficznym
  4. i umie­ści­łam je w albu­mie foto­gra­ficz­nym sta­re­go typu (nacię­cia na zdję­cia, bibuł­ka, «skó­rza­na» okładka).

Całość pre­zen­to­wa­ła się bar­dzo zacnie, sami zobaczcie!

Przewiń do góry