Prezent rysunkowy: album dla Maćka

Kto lubi dosta­wać pre­zen­ty? 😀 Ja, j, wybierz mnie! Ja lubię pre­zen­ty: zarów­no dosta­wać, ale też robić je samo­dziel­nie 🙂 Tu może­cie zna­leźć przy­kład pre­zen­tu, któ­ry przy­go­to­wa­łam dla odcho­dzą­ce­go z fir­my Mać­ka. Jak to zro­bi­łam? Z pomo­cą pozo­sta­łych pra­cow­ni­ków: pozbie­ra­łam wspo­mnie­nia, sko­ja­rze­nia, zasły­sza­ne histo­rie, zapro­jek­to­wa­łam je w zabaw­ne komik­sy i rysun­ki będą­ce każ­do­ra­zo­wo pew­ną cha­rak­te­ry­sty­ką czy oso­bo­wo­ścią Mać­ka, wydru­ko­wa­łam każ­dy rysu­nek na papie­rze foto­gra­ficz­nym i …

Pre­zent rysun­ko­wy: album dla Mać­ka Read More »