Relacja z warsztatu «Jak kreatywnie poszukiwać sposobów na biznes» 2013.03.23

Podziel się tym postem z innymi!

rysunek do wydarzenia

23 mar­ca 2013 prze­pro­wa­dzi­łam czte­ro­go­dzin­ny warsz­tat przy współ­pra­cy z fir­mą STREAM Coaching Team „Jak kre­atyw­nie poszu­ki­wać pomy­słów na biznes”.

Było kreatywnie, kolorowo, pomysłowo, emocjonalnie & emocjonująco… a także kobieco!

Poja­wi­ły się łzy wzru­sze­nia, uśmie­chy rado­ści, pomy­sły na nową dro­gę, reflek­sje o dro­dze dotychczaswej…

Ja sama w trak­cie warsz­ta­tu doko­na­łam kil­ku odkryw­czych reflek­sji ogól­no­ży­cio­wych, oto one:

1. Kobiety są całością

Nie­wia­ry­god­ne, jak kobie­ce życie pry­wat­ne prze­pla­ta się z zawo­do­wym i jak nie­moż­li­wym wręcz wyda­je się je rodzie­lać (czy jakiej­kol­wiek kobie­cie to się w ogó­le uda­ło? Pole­cam przy oka­zji arcy­in­spi­ru­ją­ce wystą­pie­nie na TED.com w wyko­na­niu She­ryl Sand­berg, COO Face­bo­oka, poru­sza w pew­nym miej­scu ten temat „Why we have too few women leaders”).

2. Biznes po kobiecemu

Naj­więk­szą siłą i war­to­ścią kobie­ty w biz­ne­sie jest jej INTUICJA i EMOCJONALNOŚĆ. To tak olbrzy­mi poten­cjał! Kobie­ty, wyko­rzy­stuj­cie to!

3. Tu się wszystko zaczyna

Spo­tka­nia takie jak to wzbu­dza­ją nie­praw­do­po­dob­nie dużo kon­struk­tyw­nych myśli, reflek­cji o życiu, są miej­scem, w któ­rym zaczy­na­ją doko­ny­wać się prze­mia­ny… Tak bar­dzo się cie­szę, że mogę ludziom takie oka­zje stwa­rzać, to tak uskrzydla…!

Poczyniłam także wizualną notatkę ze szkolenia!

Zro­bi­łam ją w dwoch wer­sjach (dla sie­bie samej, dla potom­no­ści, ale tak­że dla Was, czy­tel­ni­cy, żeby­ście zoba­czy­li, że notat­ka w wer­sji robo­czej może tak­że w moim wyko­na­niu wygla­dać zupeł­nie cha­otycz­nie na począt­ku; czę­sto ten cha­os ujarz­miam dopie­ro potem!).

Pierw­sza, to po pro­stu bie­żą­ce noto­wa­nie na szyb­ko w trak­cie warsz­ta­tu. Kolo­ry i legen­dę nanio­słam już po warsz­ta­cie, żeby poszu­kać kate­go­rii do póź­niej­sze­go zma­po­wa­nia notatek.

notatki bieżące 2013.03.23

Dru­ga notat­ka to już notat­ka zro­bio­na na spo­koj­nie, po warsz­ta­cie, ze świa­do­mym roz­miesz­cza­niem infor­ma­cji na mapie myśli.

notatki poprawione 2013.03.23

Jakie są efekty naszej wspólnej pracy?

Każ­da z uczest­ni­czek szu­ka­ła dla sie­bie nowe­go kie­run­ku dzia­łań. Wyko­rzy­sty­wa­ły przy tym swo­jej moc­ne stro­ny, zaso­by, któ­ry­mi dys­po­nu­ją. I tak mię­dzy innymi:

  •  A., sil­na oso­bo­wość o zdol­no­ściach mana­ger­skich i orga­ni­za­cyj­nych, pra­co­wa­ła nad pomy­słem usług «major­do­mu­sa» dla zamoż­nych ludzi. A. tak­że zde­kla­ro­wa­ła pod­ję­cie pierw­sze­go kro­ku w reali­zo­wa­niu swo­jej pasji (kup­no pół­pro­fe­sjo­nal­ne­go apa­ra­tu fotograficznego);
  • KC posta­no­wi­ła odku­rzyć zanie­dby­wa­ną pasję, czy­li foto­gra­fię, połą­czy­ła ją ze swo­ją cha­rak­te­ry­stycz­ną cechą oso­bo­wo­ścio­wą i pra­co­wa­ła nad usłu­ga­mi foto­gra­ficz­ny­mi dla bar­dzo spe­cy­ficz­nej gru­py odbior­ców (na tyle spe­cy­ficz­nej, że nie będę zdra­dzać jakiej – takich usług jesz­cze nie ma na ryn­ku! :D);
  • KM szu­ka­ła nie­kon­wen­cjo­nal­nych i sku­tecz­nych metod roz­wi­ja­nia swo­je­go biz­ne­su HRo­we­go (dzia­ła­nia były skon­cen­tro­wa­ne m.in. wokół tego, jak zmniej­szyć zre­de­fi­nio­wać poję­cie «kosz­tów» w HR oraz zna­leźć nowe spo­so­by na ufor­mo­wa­nie z nich inwestycji).

Dzię­ku­ję jesz­cze raz wszyst­kim uczest­nicz­kom warsz­ta­tu za te cudow­nie inspi­ru­ją­ce 4 godziny!

Nie przestawajcie się rozwijać, Wy silne i wyjątkowe Kobiety! 😀

 

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.