Relacja z «Kreatywne CV (2)» 26.03.2013

Podziel się tym postem z innymi!

teczka jednego z uczestników, której treść stała się dla nas wszystkich inspiracją i metaforą przy tworzeniu CV

Dru­gie warsz­ta­ty „Kre­atyw­ne CV” odby­ły się 26 mar­ca 2013 (zobacz na Face­bo­oku) w Szko­le Wyż­szej Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej w ramach pro­jek­tu Star­tup w Karie­rę.

Jak pracowaliśmy?

Poprzecz­kę posta­wi­łam uczest­ni­kom wyso­ko od same­go początku 😀

Pierw­sze rysun­ko­we zada­nie pole­ga­ło na nary­so­wa­niu pre­zen­ta­cji sie­bie (wizy­tów­ka jako lodo­ła­macz) w for­mie jakie­goś wybra­ne­go przez sie­bie mode­lu. Uczest­ni­cy mie­li zawszeć na nim takie ele­men­ty jak:

  1. imię+nazwisko,
  2. ja pry­wat­nie,
  3. ja zawo­do­wo dotychczas,
  4. ja zawo­do­wo w przyszłości.

Nie mogły być jed­nak zwy­czaj­nie zapi­sa­ne na kart­ce, nale­ża­ło nadać temu jakąś szer­szą, meta­fo­rycz­ną for­mę (ćwi­cze­nie na kre­atyw­ność i myśle­nie wizualne!).

To jed­na z tego typu mode­lo­wych wizytówek:

wizytówka Michała

Jakie projekty powstały?

Wśród pię­ciu uczest­ni­ków warsz­ta­tu widać było wyraź­nie pre­fe­ren­cję CV info­gra­ficz­nych (zobacz przy­kła­dy w Google). Uczest­ni­cy doszli bowiem do wnio­sku, że taka for­ma jest naj­bar­dziej przej­rzy­sta i ma na tyle dużo wyraź­nych aspek­tów wizu­al­nych, że łatwo moż­na zawrzeć całe CV na jed­nej stronie.

 

Co dalej?

Uczest­ni­cy, mając pro­jek­ty robo­cze swo­ich nowych, kre­atyw­nych CV, udo­sko­na­lą je po warsz­ta­tach, po czym będą je roz­sy­łać w świat powa­la­jąc na łopat­ki kon­ku­ren­cję z ich sztam­po­wy­mi ‚cefał­ka­mi’ :P

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.