Relacja z «Kreatywne CV (2)» 26.03.2013

Dru­gie warsz­ta­ty „Kre­atyw­ne CV” odby­ły się 26 mar­ca 2013 (zobacz na Face­bo­oku) w Szko­le Wyż­szej Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej w ramach pro­jek­tu Star­tup w Karie­rę. Jak pra­co­wa­li­śmy? Poprzecz­kę posta­wi­łam uczest­ni­kom wyso­ko od same­go począt­ku 😀 Pierw­sze rysun­ko­we zada­nie pole­ga­ło na nary­so­wa­niu pre­zen­ta­cji sie­bie (wizy­tów­ka jako lodo­ła­macz) w for­mie jakie­goś wybra­ne­go przez sie­bie mode­lu. Uczest­ni­cy mie­li zawszeć na nim takie ele­men­ty jak: imię+nazwisko, ja pry­wat­nie, ja zawo­do­wo dotychczas, […]

Relacja z «Kreatywne CV (2)» 26.03.2013 Read More »