Relacja z warsztatu «Jak kreatywnie poszukiwać sposobów na biznes» 2013.03.23

23 mar­ca 2013 prze­pro­wa­dzi­łam czte­ro­go­dzin­ny warsz­tat przy współ­pra­cy z fir­mą STREAM Coaching Team „Jak kre­atyw­nie poszu­ki­wać pomy­słów na biz­nes”. Było kre­atyw­nie, kolo­ro­wo, pomy­sło­wo, emo­cjo­nal­nie & emo­cjo­nu­ją­co… a tak­że kobie­co! Poja­wi­ły się łzy wzru­sze­nia, uśmie­chy rado­ści, pomy­sły na nową dro­gę, reflek­sje o dro­dze dotych­cza­swej… Ja sama w trak­cie warsz­ta­tu doko­na­łam kil­ku odkryw­czych reflek­sji ogól­no­ży­cio­wych, oto one: 1. Kobie­ty są cało­ścią Nie­wia­ry­god­ne, jak kobie­ce życie …

Rela­cja z warsz­ta­tu «Jak kre­atyw­nie poszu­ki­wać spo­so­bów na biz­nes» 2013.03.23 Read More »