(EN) TEDxWroclaw 2013 – Creative Badge Contest: RESULTS

(english ver­sion – see below) W cza­sie tego­rocz­nej kon­fe­ren­cji TEDxW­roc­law (wciąż cze­ka­my na nagra­ne wystą­pie­nia, w tym moje :P) miał miej­sce kon­kurs na kre­atyw­ne bad­ge. Takie rze­czy – tyl­ko na TEDx’ie!  Zada­nie wybra­nia naj­bar­dziej kre­atyw­ne­go bad­ge­’a oka­za­ło się kar­ko­łom­ne! Mając udział w wymy­śla­niu tego ele­men­tu kon­fe­ren­cji oraz zga­dza­jąc się bycie jed­no­oso­bo­wym Jury, nie wie­dzia­łam na co się piszę… 😛 Kreatywność …

(EN) TEDxW­roc­law 2013 – Cre­ati­ve Bad­ge Con­test: RESULTS Read More »