Ryślicielka w TVN-ie w programie Ugotowani!

Podziel się tym postem z innymi!

W mojej misji nie­sie­nia kagan­ka ryśle­nia, byłam już:

… zatem natu­ral­ną ewo­lu­cyj­ną kole­ją losu uda­łam się tym razem do tele­wi­zji i wystą­pi­łam w pro­gra­mie „Ugo­to­wa­ni”, popu­lar­nym i lubia­nym pro­gra­mie kuli­nar­nym emi­to­wa­nym w nie­dzie­le o 18:00 na TVN.

Ryśliciel w Ugotowanych

Wystąpienie Ryśliciela w Ugotowanych

Uzna­ję to za jed­ną z cie­kaw­szych przy­gód moje­go życia!

Pole­cam to każ­de­mu (kto umie i lubi goto­wać, choć zapew­niam Was, przy­cho­dzą tam baaaar­dzo róż­ni uczest­ni­cy :]). To świet­na oka­zja, by zmie­rzyć się ze swo­imi moc­ny­mi i sła­by­mi stro­na­mi, poćwi­czyć aser­tyw­ność i swo­je zda­nie, doko­nać nie­moż­li­we­go i przy­go­to­wać trzy­da­nio­wą (a w prak­ty­ce pię­cio­daw­nioą przez wzgląd na opcję wege­ta­riań­ską) kola­cję w cią­gu 4 godzin, zaprzy­jaź­nić się z eki­pą (naj­faj­niej­sze momen­ty z nagra­nia dzia­ły się wła­śnie poza kame­rą!) i zoba­czyć tele­wi­zję od kuchni.

Zobacz odcinek!

Materiały dodatkowe:

Jak dostać się do programu?

Jeśli oglą­dasz cza­sem pro­gram «Ugo­to­wa­ni», to dosko­na­le wiesz o tym, że bez­u­stan­nie pro­wa­dzo­ny jest casting na uczest­ni­ków kolej­nych odcin­ków (infor­ma­cje o tym wyświe­tla­ją się na pasku na dole ekra­nu). Wystar­czy się zatem zgło­sić! Albo zro­bić psiu­ku­sa swo­je­mu zna­jo­me­mu i go zgło­sić bez jego wiedzy 😛

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.