Ryślicielka w TVN-ie w programie Ugotowani!

W mojej misji nie­sie­nia kagan­ka ryśle­nia, byłam już: w blo­gos­fe­rze: MapyMysli.com, NowyMarketing.pl, Mini-Kultura.pl, DigitalStorytelling.pl (1, 2, 3), PathFinding.pl, 24hkobiecosci.pl, w pra­sie papie­ro­wej: Per­so­nel Plus, w radiu: Czwór­ka, Bemo­wo FM, Kam­pus w tele­wi­zji inter­ne­to­wej: RodinTV … zatem natu­ral­ną ewo­lu­cyj­ną kole­ją losu uda­łam się tym razem do tele­wi­zji i wystą­pi­łam w pro­gra­mie „Ugo­to­wa­ni”, popu­lar­nym i lubia­nym pro­gra­mie kuli­nar­nym emi­to­wa­nym w nie­dzie­le o 18:00 na TVN. Wystą­pie­nie Ryśli­cie­la w Ugo­to­wa­nych Uznaję …

Ryśli­ciel­ka w TVN-ie w pro­gra­mie Ugo­to­wa­ni! Read More »