Kreatywne CV (1) – machina ruszyła!

Podziel się tym postem z innymi!

Screen Shot 2013-03-04 at 8.50.44 PM

Pierw­sze warsz­ta­ty „Kre­atyw­ne CV” odby­ły się 27 lute­go 2013 (zobacz na Face­bo­oku) w Szko­le Wyż­szej Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej w ramach pro­jek­tu Star­tup w Karie­rę.

Było energetycznie, kreatywnie i odkrywczo!

Po warsz­ta­cie byłam prze­peł­nio­na kolej­ny­mi zapa­lo­ny­mi żaró­wecz­ka­mi w gło­wie i bar­dzo się cie­szę, że mia­łam w tym tylu towa­rzy­szy! Pomi­mo, że warsz­tat pla­no­wo miał trwać 3h, a dodat­ko­wo odby­wał się wie­czo­rem (co jest rów­no­znacz­ne z „cało­dnio­wym zmę­cze­niem mate­ria­łu”), uczest­ni­cy wytrwa­le i z pasją w oczach zosta­li nawet 35minut póż­niej, aby dokoń­czyć swo­je pra­ce i zoba­czyć dzie­ła pozo­sta­łych kompanów!

Na sali, pośród kil­ku­dzie­się­ciu kolo­ro­wych, nie­kon­wen­cjo­nal­nych, poroz­rzu­ca­nych po pod­ło­dze kre­atyw­nych CV (pole­cam lek­tu­rę wyni­ków wyszu­ki­wa­nia w Google­’ow­skiej gra­fi­ce na hasło np. „cre­ati­ve CV”), zapa­no­wa­ła atmos­fe­ra głów­ko­wa­niaposzu­ki­wa­nia roz­wią­zań ade­kwat­nych do potrzeb każ­de­go z uczestników.

Jakie projekty powstały?

(zaczy­na­jąc od godzi­ny 12:00 na zdjęciu)

529701_344854475623378_1173254471_n

1. S. – CV gra­fi­ka i pro­gra­mi­sty, dopa­so­wa­ne do spe­cy­fi­ki miej­sca pra­cy, do któ­re­go apli­ku­je (Mini­ster­stwo);

2. K. – CV oso­by bar­dzo aktyw­nej w samo­rzą­dach, róż­ne­go rodza­ju orga­ni­za­cjach, pra­cu­ją­cej przy wiel­ku pro­jek­tach, opar­te na wizu­al­nym moty­wie popier­sia autor­ki CV;

3. M. – CV szko­le­niow­ca i tre­ne­ra; uło­żo­ne w pozio­mie, przed­sta­wia­ją­ce trój­wy­mia­ro­wy (z uwzględ­nie­niem per­spek­ty­wy) motyw swo­ją­ce­go na sce­nie tre­ne­ra, na ekra­nie z rzut­ni­ka widać część infor­ma­cji o nim, na sce­nie tak­że sto­ją­ce kolum­ny z jego nagro­da­mi, na ścia­nie po pra­wej sze­reg wiszą­cych dyplo­mów, a na ścia­nie po lewej otwar­te zachę­ca­ją­co drzwi z logo­ty­pem fir­my, do któ­rej kan­dy­dat aplikuje 😛

4. M. – CV oso­by apli­ku­ją­cej do pra­cy w hote­lu, wyko­rzy­stu­ją­ce motyw koło­no­tat­ni­ka, tabli­cy z post-itka­mi oraz wykre­sa­mi kołowymi;

5. K. – CV wyko­rzy­stu­ją­ce dużo pro­stych, czy­tel­nych i pro­fe­sjo­nal­nych moty­wów wizu­al­nych, jak chociażby:

  • umie­jęt­no­ści na „ska­li kropek”,
  • cechy obry­so­wa­ne wokół sym­bo­licz­nej, uśmiech­nię­tej posta­ci kandydata,
  • zain­te­re­so­wa­nia nary­so­wa­ne zabaw­ny­mi ikonami.

6. E. – CV o bar­dzo przej­rzy­stej, iko­no­gra­ficz­nej for­mu­le, w któ­rym np. doświad­cze­nie prze­ku­wa­ne jest bez­po­śred­nio w roz­wi­nię­te dzię­ki temu doświad­cze­niu umiejętności;

7. K. – CV tre­ne­ra i szko­le­niow­ca, będą­ce poglą­do­wą map­ką, na któ­rej sym­bo­licz­ne lud­ki poma­ga­ją oddać cechy i umie­jęt­no­ści kandydatki.
 

Co dalej?

Uczest­ni­cy, mając pro­jek­ty robo­cze swo­ich nowych, kre­atyw­nych CV, udo­sko­na­lą je po warsz­ta­tach, po czym będą je roz­sy­łać w świat powa­la­jąc na łopat­ki kon­ku­ren­cję z ich sztam­po­wy­mi «cefał­ka­mi» 😛

 

Kiedy następne warsztaty?

2013-03-04 19.27.55

Nie­obec­nych (albo spra­gnio­nych dal­szych pomy­słów) zapra­szam na kolej­ne (tym razem 4h!) warsztaty!

Kie­dy, gdzie, za ile?

  • 14 mar­ca 2013 (czwar­tek) w godz. 17:00 – 21:00 w SWPS w War­sza­wie – zobacz na Face­bo­oku,
  • 26 mar­ca 2012 (wto­rek) w godz. 17:00 – 21:00 w SWPS w War­sza­wie – zobacz na Face­bo­oku.

Link do zapisów na oba warsztaty: tutaj.

 

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.