Kreatywne CV (1) – machina ruszyła!

Pierw­sze warsz­ta­ty „Kre­atyw­ne CV” odby­ły się 27 lute­go 2013 (zobacz na Face­bo­oku) w Szko­le Wyż­szej Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej w ramach pro­jek­tu Star­tup w Karie­rę. Było ener­ge­tycz­nie, kre­atyw­nie i odkryw­czo! Po warsz­ta­cie byłam prze­peł­nio­na kolej­ny­mi zapa­lo­ny­mi żaró­wecz­ka­mi w gło­wie i bar­dzo się cie­szę, że mia­łam w tym tylu towa­rzy­szy! Pomi­mo, że warsz­tat pla­no­wo miał trwać 3h, a dodat­ko­wo odby­wał się wie­czo­rem (co jest rów­no­znacz­ne z […]

Kreatywne CV (1) – machina ruszyła! Read More »