Klaudia Tolman

Jak efektywnie i szybko się uczyć poprzez myślenie wizualne? (PnŚ)

Otóż myly­pań­sto, byłam w tele­wi­zji. Nie uzna­ję tego za jakieś spe­cjal­ne osią­gnię­cie życio­we (bo więk­szym są dla mnie moje wystą­pie­nia na kon­fe­ren­cjach z serii TEDx, a poci­snę­łam tego już 3 sztu­ki). Ale uzna­ję to za cie­ka­wą przy­go­dę. Już raz byłam (lata temu w Ugo­to­wa­nych, o czym może­cie prze­czy­tać na blo­gu tutaj). Ale Ugo­to­wa­ni nie byli na żywo. A to wła­śnie ten czyn­nik „naży­wo­ści” […]

Jak efektywnie i szybko się uczyć poprzez myślenie wizualne? (PnŚ) Read More »

Myślenie wizualne w DOMU – 10 sposobów

No i jak tam, sie­dzisz w domu (czy to z powo­du #koro­na­wi­rus, czy tak po pro­stu, bo w pra­cy z domu jesteś wyja­da­czem)? Prze­cho­dzę od razu do kon­kre­tów i w tym wpi­sie poka­zu­ję Ci – mając na uwa­dze ogól­no­pol­ski przy­mu­so­wy #home­of­fi­ce zwią­za­ny z kwa­ran­tan­ną COVID-19 – meto­dy na uła­twie­nie sobie życia w swo­ich domo­wych pro­gach przy pomo­cy banal­ne­go uży­cia myśle­nia wizu­al­ne­go.  Sko­roś zawitał/​​a

Myślenie wizualne w DOMU – 10 sposobów Read More »

Myślenie wizualne w MEDYCYNIE – 5 sposobów

Czy wiesz, że zapo­mi­na­my od 29% do aż 72% tego, co mówi lekarz?   W dodat­ku im wię­cej infor­ma­cji dosta­je­my na raz, tym wię­cej zapo­mi­na­my. Takie prze­ra­ża­ją­ce wyni­ki pły­ną z badań prof. Pete­ra Hout­sa (o któ­rych wię­cej tutaj). Co w świe­tle obec­nej pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa jest dopraw­dy przy­tła­cza­ją­ce…(rysu­nek z naszej agen­cyj­nej stro­ny www.ExplainVisually.co) Jeśli bywasz u mnie na moim blo­gu ryśli­ciel­skim, wiesz, że

Myślenie wizualne w MEDYCYNIE – 5 sposobów Read More »

Co robić, gdy masz pustkę w głowie? [#CaseStudy #2: TŁO]

Czę­sto pod­kre­ślam na moich szko­le­niach, że: Myśle­nie wizu­al­ne to narzę­dzie słu­żą­ce MYŚLENIU. To ozna­cza w prak­ty­ce, że jak cze­goś nie wiem, nie mam na coś pomy­słu, nie wiem od cze­go zacząć, to zaczy­nam ryso­wać. Roz­pla­no­wu­ję. Testu­ję. Pró­bu­ję. Wte­dy wsku­tek ryso­wa­nia i ruchu ręką poja­wia­ją się zaląż­ki myśli i kon­kret­ne pomy­sły. Pierw­szy pomysł. I dru­gi… I trze­ci…! Aż wresz­cie docho­dzę do czegoś,

Co robić, gdy masz pustkę w głowie? [#CaseStudy #2: TŁO] Read More »

Dwie styczniowe trąbki czyli #CudownikInaczej (podsumowanie 2020.01)

Ej, robi­cie pod­su­mo­wa­nia mie­sią­ca?  To jest coś, do cze­go mam wiel­ką sła­bość i bar­dzo lubię to robić. Robi­łam to swe­go cza­su na papie­rze na luź­nych kart­kach (na pod­sta­wie moich codzien­nych rysun­ków z Cudow­ni­ka), potem w jakimś jed­nym note­sie A4, potem na iPa­dzie w apli­ka­cji Pro­cre­ate (cze­go efek­tem są dwa wpi­sy na moim blo­gu, o czerw­cu 2019 oraz o lip­cu 2019), a potem…

Dwie styczniowe trąbki czyli #CudownikInaczej (podsumowanie 2020.01) Read More »

Pochłonięte książki, czyli #KącikZaczytanegoTolmixa w 2019

Koniec roku to czas sztam­po­wych pod­su­mo­wań i robie­nia list wsze­la­kich. W natu­rze mojej leży raczej cho­dze­nie w kontrze do więk­szo­ści maso­wych nur­tów spo­łecz­nych, ale robie­nie zarów­no pod­su­mo­wań, jak i pla­nów cenię sobie moc­no i bun­to­wać się prze­ciw­ko temu nie zamie­rzam. Bo widzę w takich zesta­wie­niach wiel­ką przy­dat­ność dla samej sie­bie. Stąd też ten wpis z pod­su­mo­wa­niem prze­czy­ta­nych prze­ze mnie w 2019 roku ksią­żek, któ­ry pier­wot­nie umie­ści­łam na swo­im pry­wat­nym Face­bo­oku, ale wrzu­cam tak­że do swo­je­go przy­tul­ne­go i pach­ną­ce­go cyna­mo­nem, miło­ścią i rado­ścią z życia zakąt­ka na blogu.

Pochłonięte książki, czyli #KącikZaczytanegoTolmixa w 2019 Read More »

69 czyli 6 wystąpień na 9 lat mojego ryślicielstwa

Wstęp: Kie­dy byłam dzie­cia­kiem, pasja­mi bawi­łam się w akto­recz­kę i odgry­wa­łam sce­ny ze zna­nych mi fil­mów (ot, z takich dziew­czę­cych to był np. „Kiler”, #memo­ry­fajf, #sia­ra­iw­szyst­ko­ja­sne czy też – nie w peł­ni prze­ze mnie wów­czas rozu­mia­ne – wystą­pie­nia komi­ków tam­tych cza­sów, czy­li Jerze­go Kry­sza­ka czy ugnia­ta­ją­ce­go plu­szo­we oko misia Mar­ci­na Dań­ca). Naśla­do­wa­łam, paro­dio­wa­łam, wygłu­pia­łam się i jak pew­nie zna­ko­mi­ta większość

69 czyli 6 wystąpień na 9 lat mojego ryślicielstwa Read More »

20 sztuczek rysunkowych na #CudownikInaczej (podsumowanie 2019.07)

W lip­cu uru­cho­mi­łam nowy cykl na moim blo­gu, czy­li #Cudow­ni­kI­na­czej (tutaj pierw­szy post). O co cho­dzi w tym cyklu? Zacy­tu­ję tu swo­ją Face­bo­oko­wą zapo­wiedź serii: I ten wpis na bogu to taki jest spry­ciu­szek prze­bie­gły, że zaspo­koi takie dwie gru­py, każ­da wiel­ko­ści no tak ze 3 – 4 oso­by, ale dobre i to. Czy­li cho­dzi o dwie gru­py: 1. Ci co

20 sztuczek rysunkowych na #CudownikInaczej (podsumowanie 2019.07) Read More »

15 sztuczek rysunkowych na #CudownikInaczej (podsumowanie 2019.06)

W okre­sie od 1 stycz­nia 2015 do 19 mar­ca 2019 (czy­li przez ponad 4 lata) pro­wa­dzi­łam Cudow­nik, czy­li mój uko­cha­ny dzien­nik rysun­ko­wy z pod­su­mo­wa­nia­mi każ­de­go dnia (wię­cej o Cudow­ni­ku cho­ciaż­by u mnie na blo­gu tutaj albo na Cudownik.pl). Spra­wia­ło mi to wiel­ką rado­chę, dawa­ło potęż­ną satys­fak­cję i było bez­dy­sku­syj­nym i obiek­tyw­nym świa­dec­twem dosko­na­le­nia mojej umie­jęt­no­ści ryso­wa­nia. Jakiś czas temu, czy­li wła­śnie w mar­cu 2019 poczu­łam bardzo

15 sztuczek rysunkowych na #CudownikInaczej (podsumowanie 2019.06) Read More »

Rysowanie przepisu w 7 krokach (#CaseStudy #1 – kawa wg 5 przemian)

Dziś zapra­gnę­łam ugo­to­wać kawę wg pię­ciu prze­mian. Robię ją rzad­ko, swe­go rodza­ju „zry­wa­mi”: cza­sem się wkrę­cę i piję ją przez jakiś czas, a potem moja kawo­wa zajaw­ka „mi prze­cho­dzi” (choć teraz może być faza w moim życiu, kie­dy rze­czy­wi­ście wkrę­cę się na to na dłu­żej, ale nie o tym teraz) 😇 A ponie­waż wła­śnie robię ją rzad­ko, to nie pamiętam

Rysowanie przepisu w 7 krokach (#CaseStudy #1 – kawa wg 5 przemian) Read More »

Dwa mity o graphic recordingu

W moim naj­dłuż­szym wpi­sie czy­li Pro­jek­cie 30:30 opi­sy­wa­łam moje wszyst­kie 30 prac, jakie mia­łam w swo­im życiu przez 30 lat moje­go życia. Jed­ną z nich jest pra­ca jako tzw. gra­phic recor­der. Poni­żej znaj­dziesz prze­druk frag­men­tu, w któ­rym opi­su­ję ten zawód. Poznasz w nim m.in. dwa głów­ne mity, jakie widzę, że funk­cjo­nu­ją wokół usłu­gi o tajem­ni­czej nazwie gra­phic recor­ding nazy­wa­nej też cza­sem gra­phic facilitation,

Dwa mity o graphic recordingu Read More »

Cudownik, czyli rysunkowy dziennik (cz.3) – inne pomysły na codzienne rysowanie

Pisa­łam już na moim blo­gu czym jest Cudow­nik i jak u mnie się zaczę­ła jego histo­ria (część 1 sagi), wymie­ni­łam tak­że 10 korzy­ści, jakie daje codzien­ne ryso­wa­nie w Cudow­ni­ku (część 2 sagi), a w tym wpi­sie przed­sta­wię 10 alter­na­tyw­nych pomy­słów na codzien­ne ryso­wa­nie, któ­re nie są Cudow­ni­kiem, ale są na tyle cie­ka­we, że nie mogła­bym się nimi nie podzie­lić! Inspi­ra­cja #1 – cytaty

Cudownik, czyli rysunkowy dziennik (cz.3) – inne pomysły na codzienne rysowanie Read More »

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.