Klaudia Tolman

Dwie styczniowe trąbki czyli #CudownikInaczej (podsumowanie 2020.01)

Ej, robi­cie pod­su­mo­wa­nia mie­sią­ca?  To jest coś, do cze­go mam wiel­ką sła­bość i bar­dzo lubię to robić. Robi­łam to swe­go cza­su na papie­rze na luź­nych kart­kach (na pod­sta­wie moich codzien­nych rysun­ków z Cudow­ni­ka), potem w jakimś jed­nym note­sie A4, potem na iPa­dzie w apli­ka­cji Pro­cre­ate (cze­go efek­tem są dwa wpi­sy na moim blo­gu, o czerw­cu 2019 oraz o lip­cu 2019), a potem… …

Dwie stycz­nio­we trąb­ki czy­li #Cudow­ni­kI­na­czej (pod­su­mo­wa­nie 2020.01) Read More »

Pochłonięte książki, czyli #KącikZaczytanegoTolmixa w 2019

Koniec roku to czas sztam­po­wych pod­su­mo­wań i robie­nia list wsze­la­kich. W natu­rze mojej leży raczej cho­dze­nie w kontrze do więk­szo­ści maso­wych nur­tów spo­łecz­nych, ale robie­nie zarów­no pod­su­mo­wań, jak i pla­nów cenię sobie moc­no i bun­to­wać się prze­ciw­ko temu nie zamie­rzam. Bo widzę w takich zesta­wie­niach wiel­ką przy­dat­ność dla samej sie­bie. Stąd też ten wpis z pod­su­mo­wa­niem prze­czy­ta­nych prze­ze mnie w 2019 roku ksią­żek, któ­ry pier­wot­nie umie­ści­łam na swo­im pry­wat­nym Face­bo­oku, ale wrzu­cam tak­że do swo­je­go przy­tul­ne­go i pach­ną­ce­go cyna­mo­nem, miło­ścią i rado­ścią z życia zakąt­ka na blogu.

69 czyli 6 wystąpień na 9 lat mojego ryślicielstwa

Wstęp: Kie­dy byłam dzie­cia­kiem, pasja­mi bawi­łam się w akto­recz­kę i odgry­wa­łam sce­ny ze zna­nych mi fil­mów (ot, z takich dziew­czę­cych to był np. „Kiler”, #memo­ry­fajf, #sia­ra­iw­szyst­ko­ja­sne czy też – nie w peł­ni prze­ze mnie wów­czas rozu­mia­ne – wystą­pie­nia komi­ków tam­tych cza­sów, czy­li Jerze­go Kry­sza­ka czy ugnia­ta­ją­ce­go plu­szo­we oko misia Mar­ci­na Dań­ca). Naśla­do­wa­łam, paro­dio­wa­łam, wygłu­pia­łam się i jak pew­nie zna­ko­mi­ta większość …

69 czy­li 6 wystą­pień na 9 lat moje­go ryśli­ciel­stwa Read More »

20 sztuczek rysunkowych na #CudownikInaczej (podsumowanie 2019.07)

W lip­cu uru­cho­mi­łam nowy cykl na moim blo­gu, czy­li #Cudow­ni­kI­na­czej (tutaj pierw­szy post). O co cho­dzi w tym cyklu? Zacy­tu­ję tu swo­ją Face­bo­oko­wą zapo­wiedź serii: I ten wpis na bogu to taki jest spry­ciu­szek prze­bie­gły, że zaspo­koi takie dwie gru­py, każ­da wiel­ko­ści no tak ze 3 – 4 oso­by, ale dobre i to. Czy­li cho­dzi o dwie gru­py: 1. Ci co …

20 sztu­czek rysun­ko­wych na #Cudow­ni­kI­na­czej (pod­su­mo­wa­nie 2019.07) Read More »

15 sztuczek rysunkowych na #CudownikInaczej (podsumowanie 2019.06)

W okre­sie od 1 stycz­nia 2015 do 19 mar­ca 2019 (czy­li przez ponad 4 lata) pro­wa­dzi­łam Cudow­nik, czy­li mój uko­cha­ny dzien­nik rysun­ko­wy z pod­su­mo­wa­nia­mi każ­de­go dnia (wię­cej o Cudow­ni­ku cho­ciaż­by u mnie na blo­gu tutaj albo na Cudownik.pl). Spra­wia­ło mi to wiel­ką rado­chę, dawa­ło potęż­ną satys­fak­cję i było bez­dy­sku­syj­nym i obiek­tyw­nym świa­dec­twem dosko­na­le­nia mojej umie­jęt­no­ści ryso­wa­nia. Jakiś czas temu, czy­li wła­śnie w mar­cu 2019 poczu­łam bardzo …

15 sztu­czek rysun­ko­wych na #Cudow­ni­kI­na­czej (pod­su­mo­wa­nie 2019.06) Read More »

Rysowanie przepisu w 7 krokach (#CaseStudy #1 – kawa wg 5 przemian)

Dziś zapra­gnę­łam ugo­to­wać kawę wg pię­ciu prze­mian. Robię ją rzad­ko, swe­go rodza­ju „zry­wa­mi”: cza­sem się wkrę­cę i piję ją przez jakiś czas, a potem moja kawo­wa zajaw­ka „mi prze­cho­dzi” (choć teraz może być faza w moim życiu, kie­dy rze­czy­wi­ście wkrę­cę się na to na dłu­żej, ale nie o tym teraz) 😇 A ponie­waż wła­śnie robię ją rzad­ko, to nie pamiętam …

Ryso­wa­nie prze­pi­su w 7 kro­kach (#Case­Stu­dy #1 – kawa wg 5 prze­mian) Read More »

Dwa mity o graphic recordingu

W moim naj­dłuż­szym wpi­sie czy­li Pro­jek­cie 30:30 opi­sy­wa­łam moje wszyst­kie 30 prac, jakie mia­łam w swo­im życiu przez 30 lat moje­go życia. Jed­ną z nich jest pra­ca jako tzw. gra­phic recor­der. Poni­żej znaj­dziesz prze­druk frag­men­tu, w któ­rym opi­su­ję ten zawód. Poznasz w nim m.in. dwa głów­ne mity, jakie widzę, że funk­cjo­nu­ją wokół usłu­gi o tajem­ni­czej nazwie gra­phic recor­ding nazy­wa­nej też cza­sem gra­phic facilitation, …

Dwa mity o gra­phic recor­din­gu Read More »

Cudownik, czyli rysunkowy dziennik (cz.3) – inne pomysły na codzienne rysowanie

Pisa­łam już na moim blo­gu czym jest Cudow­nik i jak u mnie się zaczę­ła jego histo­ria (część 1 sagi), wymie­ni­łam tak­że 10 korzy­ści, jakie daje codzien­ne ryso­wa­nie w Cudow­ni­ku (część 2 sagi), a w tym wpi­sie przed­sta­wię 10 alter­na­tyw­nych pomy­słów na codzien­ne ryso­wa­nie, któ­re nie są Cudow­ni­kiem, ale są na tyle cie­ka­we, że nie mogła­bym się nimi nie podzie­lić! Inspi­ra­cja #1 – cytaty …

Cudow­nik, czy­li rysun­ko­wy dzien­nik (cz.3) – inne pomy­sły na codzien­ne ryso­wa­nie Read More »

Cudownik, czyli rysunkowy dziennik (cz.2) – korzyści z prowadzenia

W tym wpi­sie mogłaś/​​eś prze­czy­tać histo­rię powsta­nia Cudow­ni­ka. Poni­żej pre­zen­tu­ję 10 korzy­ści z regu­lar­ne­go pro­wa­dze­nia takich rysun­ko­wych zapi­sków. Co mi wła­ści­wie daje pro­wa­dze­nie moje­go Cudow­ni­ka? Korzyść 1: czas tyl­ko dla mnie Jak wie­le jest takich momen­tów w cią­gu dnia, że robisz coś tyl­ko dla sie­bie? Nie dla swo­je­go biz­ne­su, swo­je­go part­ne­ra, dla ludzi, któ­rym poma­gasz jako wolon­ta­riusz, dla …

Cudow­nik, czy­li rysun­ko­wy dzien­nik (cz.2) – korzy­ści z pro­wa­dze­nia Read More »

Cudownik, czyli rysunkowy dziennik (cz.1) – podstawowe informacje

W tym wpi­sie opo­wiem Ci o moim uko­cha­nym zwy­cza­ju codzien­ne­go ryso­wa­nia w Cudow­ni­ku („dzien­ni­ku cudów codzien­nych”), przed­sta­wię krót­ką histo­rię jego powsta­nia i opo­wiem, dla­cze­go to robię CODZIENNIE od 1 stycz­nia 2015 roku. Dowiesz się też, jak ludzie na nie­go reagu­ją (pozna­jąc tym samym naj­częst­sze obiek­cje wobec idei codzien­ne­go ryso­wa­nia w dzien­ni­ku), oraz co dokład­nie rysu­ję w Cudow­ni­ku. W kolej­nych wpi­sach z tej serii …

Cudow­nik, czy­li rysun­ko­wy dzien­nik (cz.1) – pod­sta­wo­we infor­ma­cje Read More »

Projekt 30:30, czyli życiowe lekcje z 30 prac w ciągu 30 lat życia

Tak, tak, 30 prac w 30 lat To nie jest pomył­ka. W moim 30-let­nim życiu, jak ostat­nio pod­li­czy­łam, pod­ję­łam się aż 30 zajęć, któ­rych celem było zara­bia­nie pie­nię­dzy. Część z Was może w myślach powie­dzeć: „Jak 30? Na TEDxWar­sa­wU­ni­ver­si­ty­ofTech­no­lo­gy mówi­łaś, że mia­łaś 11 prac!”. To praw­da. Mia­łam 11 prac – prac rozu­mia­nych jako legal­ny i sfor­ma­li­zo­wa­ny spo­sób zarob­ku oso­by peł­no­let­niej w oparciu …

Pro­jekt 30:30, czy­li życio­we lek­cje z 30 prac w cią­gu 30 lat życia Read More »

Podsumowanie: 2 lata mojej ryślicielskiej serendypii

Będzie zwie­rze­nio­wo, histo­rycz­nie oraz nie­co sen­ty­men­tal­nie 🙂 Będzie o seren­dy­pii (ang. seren­di­pi­ty, pol. – jak poda­je słow­nik PWN – seren­dy­pia), czy­li darze znaj­do­wa­nia cen­nych /​​ miłych rze­czy, któ­rych się nie szu­ka­ło, czy też szczę­śli­wym darze doko­ny­wa­nia przy­pad­ko­wych odkryć.  Będzie to przed­sta­wie­nie krok po kro­ku mojej histo­rii o tym, jak roz­wi­ja­łam swo­ją dzia­łal­ność. Wpis dedy­ku­ję wszyst­kim tym, którzy …

Pod­su­mo­wa­nie: 2 lata mojej ryśli­ciel­skiej seren­dy­pii Read More »

Przewiń do góry