Klaudia Tolman

Zabawy rysunkowe – myślenie wizualne na wesoło!

Jako wiel­ka fan­ka wyko­rzy­sty­wa­nia rysun­ku do zaba­wy, popu­la­ry­zu­ję myśle­nie wizu­al­ne w odsło­nie „roz­ryw­ko­wej”. Zobacz­cie sami, jak moż­na wyko­rzy­stać rysu­nek do zaba­wy oko­ło-kalam­bu­ro­wej: Na żywo: Kalam­bu­ry Rysun­ko­we; Wir­tu­al­nie: Kalam­bu­ry na Face­bo­oku; Rywa­li­za­cyj­nie: Poje­dyn­ki rysun­ko­we; Prze­wrot­nie: Śle­py Tele­fon Rysun­ko­wy. 1. Kalam­bu­ry rysun­ko­we Jako wiel­ka fan­ka wyko­rzy­sty­wa­nia rysun­ku do zaba­wy, popu­la­ry­zu­ję myśle­nie wizu­al­ne w odsło­nie „roz­ryw­ko­wej”. Zobacz­cie sami, jak moż­na wyko­rzy­stać rysu­nek do zaba­wy około-kalamburowej: […]

Zabawy rysunkowe – myślenie wizualne na wesoło! Read More »

Notesy: prosto, użytecznie, kolorowo (święta 2011)

Jed­ną z rze­czy, jakie kie­dyś wyszły spod mojej ręki, są ręcz­nie robio­ne note­sy. W wyko­na­niu są banal­nie pro­ste (choć z pew­no­ścią ich wyko­na­nie wyma­ga cier­pli­wo­ści)! Wystar­czy w dowol­ny, kre­atyw­ny spo­sob poła­czyć ze sobą kil­ka ele­men­tów: kolo­ro­we kart­ki papie­ru (uło­żo­ne naprze­mien­nie kolo­ra­mi – co kart­ka, to inny kolor), zestaw do bin­do­wa­nia: okład­ki (tył + przód) plus sprę­ży­na, sznu­rek ozdob­ny, filc

Notesy: prosto, użytecznie, kolorowo (święta 2011) Read More »

Szukanie inspiracji rysunkowych w Google

Chcesz coś nary­so­wać, ale nie wiesz jak? Zobacz, co robię w takiej sytu­acji. Weź­my na przy­kład hasło do nary­so­wa­nia bez­tro­skie dzie­ciń­stwo /​​ care­free chil­dho­od. 1. Wcho­dzę w Google 2. Wpi­su­ję hasło Wpi­su­ję hasło naj­pierw po pol­sku i zamie­niam opcje wyszu­ki­war­ki na Gra­fi­ka /​​ Ima­ges. Patrzę na wyni­ki i two­rzę sobie w gło­wie pierw­sze wyobra­że­nia, jak moż­na to nary­so­wać. Mój stru­mień świa­do­mo­ści wyglą­da tak: Zdjęcie

Szukanie inspiracji rysunkowych w Google Read More »

KARPACZ (cz.2) – czyli przygody powrotne

Ciąg dal­szy mojej zde­cy­do­wa­nie naj­bar­dziej absur­dal­nej i abs­trak­cyj­nej wypra­wy tre­ner­skiej (część 1 – tutaj) Jestem zna­nym w moim towa­rzy­stwie Zbie­ra­czem Ato­mów Pozy­ty­wu czy też „Mega Zacie­szem Życio­wym” (jak to kie­dyś napi­sa­ła na moim FB Kasia T.), dla­te­go cie­ka­we sytu­acje zda­rza­ją mi się na co dzień oraz – chy­ba szcze­gól­nie – w podró­ży. Mam wte­dy jesz­cze bar­dziej otwar­ty umysł 🙂 1.

KARPACZ (cz.2) – czyli przygody powrotne Read More »

KARPACZ (cz.1) – czyli ze szkoleniem pojadę i na koniec świata!

To jest zde­cy­do­wa­nie naj­bar­dziej absur­dal­na i abs­trak­cyj­na wypra­wa tre­ner­ska, jaką dotych­czas powzię­łam! Całość trwa­ła rów­niut­kie dwie doby, naj­pierw się trans­por­to­wa­łam kil­ka­na­ście godzin z War­sza­wy do Kar­pa­cza, potem kil­ka godzin spa­łam w hote­lu, potem samo szko­le­nie i na nowo powrót całą noc w pocią­gu. Samo szko­le­nie zaczy­na­ło się 21.12.12 o godz. 10:00 czy­li w rze­ko­my koniec świa­ta 🙂 A oto jak było: 1. SPÓŹNIENIE Spóźniam

KARPACZ (cz.1) – czyli ze szkoleniem pojadę i na koniec świata! Read More »

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.