Klaudia Tolman

Cudownik, czyli rysunkowy dziennik (cz.2) – korzyści z prowadzenia

W tym wpi­sie mogłaś/​​eś prze­czy­tać histo­rię powsta­nia Cudow­ni­ka. Poni­żej pre­zen­tu­ję 10 korzy­ści z regu­lar­ne­go pro­wa­dze­nia takich rysun­ko­wych zapi­sków. Co mi wła­ści­wie daje pro­wa­dze­nie moje­go Cudow­ni­ka? Korzyść 1: czas tyl­ko dla mnie Jak wie­le jest takich momen­tów w cią­gu dnia, że robisz coś tyl­ko dla sie­bie? Nie dla swo­je­go biz­ne­su, swo­je­go part­ne­ra, dla ludzi, któ­rym poma­gasz jako wolon­ta­riusz, dla […]

Cudownik, czyli rysunkowy dziennik (cz.2) – korzyści z prowadzenia Read More »

Cudownik, czyli rysunkowy dziennik (cz.1) – podstawowe informacje

W tym wpi­sie opo­wiem Ci o moim uko­cha­nym zwy­cza­ju codzien­ne­go ryso­wa­nia w Cudow­ni­ku („dzien­ni­ku cudów codzien­nych”), przed­sta­wię krót­ką histo­rię jego powsta­nia i opo­wiem, dla­cze­go to robię CODZIENNIE od 1 stycz­nia 2015 roku. Dowiesz się też, jak ludzie na nie­go reagu­ją (pozna­jąc tym samym naj­częst­sze obiek­cje wobec idei codzien­ne­go ryso­wa­nia w dzien­ni­ku), oraz co dokład­nie rysu­ję w Cudow­ni­ku. W kolej­nych wpi­sach z tej serii

Cudownik, czyli rysunkowy dziennik (cz.1) – podstawowe informacje Read More »

Podsumowanie: 2 lata mojej ryślicielskiej serendypii

Będzie zwie­rze­nio­wo, histo­rycz­nie oraz nie­co sen­ty­men­tal­nie 🙂 Będzie o seren­dy­pii (ang. seren­di­pi­ty, pol. – jak poda­je słow­nik PWN – seren­dy­pia), czy­li darze znaj­do­wa­nia cen­nych /​​ miłych rze­czy, któ­rych się nie szu­ka­ło, czy też szczę­śli­wym darze doko­ny­wa­nia przy­pad­ko­wych odkryć.  Będzie to przed­sta­wie­nie krok po kro­ku mojej histo­rii o tym, jak roz­wi­ja­łam swo­ją dzia­łal­ność. Wpis dedy­ku­ję wszyst­kim tym, którzy

Podsumowanie: 2 lata mojej ryślicielskiej serendypii Read More »

Jak uczyć się języków poprzez myślenie wizualne?

Oto histo­ria z życia Ryśli­ciel­ki, jak myśle­nie wizu­al­ne w toa­le­cie spra­wi­ło, żem mądrzej­sza i spraw­niej posłu­gu­ję się swo­im języ­kiem ojczy­stym 😀 Wystę­pu­ją: Zie­lo­ny, Fio­le­to­wy, Klau­dia, PR Miej­sce akcji: moje domo­we WC (zna­ne m.in. z moje­go wystą­pie­nia na TEDxSo­pot albo Ugo­to­wa­nych) Wstęp Przez wie­le wie­le lat mia­łam pro­blem ze sło­wa­mi: NA PEWNO oraz NAPRAWDĘ. Prak­tycz­nie za każ­dym razem musia­łam googlać, spraw­dzać… Nigdy nie byłam pewna,

Jak uczyć się języków poprzez myślenie wizualne? Read More »

Sketchnoting – co to jest?

Kil­ka lat temu (a kon­kret­nie w 2010) wyzna­cza­łam wła­sną misję życio­wą i posta­wi­łam przed sobą nie­ła­twe zada­nie. Posta­no­wi­łam edu­ko­wać ludzi na temat myśle­nia wizu­al­ne­go. Czy­li przy­po­mi­nać im, że każ­dy potra­fi ryso­wać, doda­wać im do tego odwa­gi, budzić uśpio­ne wewnętrz­ne dzie­ci. I gdy­by sam temat nie był wystar­cza­ją­co trud­ny, to do tego docho­dzą tajem­ni­czo brzmią­ce, anglo­ję­zycz­ne hasła. Jednym

Sketchnoting – co to jest? Read More »

Ryślicielka w TVN-ie w programie Ugotowani!

W mojej misji nie­sie­nia kagan­ka ryśle­nia, byłam już: w blo­gos­fe­rze: MapyMysli.com, NowyMarketing.pl, Mini-Kultura.pl, DigitalStorytelling.pl (1, 2, 3), PathFinding.pl, 24hkobiecosci.pl, w pra­sie papie­ro­wej: Per­so­nel Plus, w radiu: Czwór­ka, Bemo­wo FM, Kam­pus w tele­wi­zji inter­ne­to­wej: RodinTV … zatem natu­ral­ną ewo­lu­cyj­ną kole­ją losu uda­łam się tym razem do tele­wi­zji i wystą­pi­łam w pro­gra­mie „Ugo­to­wa­ni”, popu­lar­nym i lubia­nym pro­gra­mie kuli­nar­nym emi­to­wa­nym w nie­dzie­le o 18:00 na TVN. Wystą­pie­nie Ryśli­cie­la w Ugo­to­wa­nych Uznaję

Ryślicielka w TVN-ie w programie Ugotowani! Read More »

24hKobiecosci.pl – mój prezent dla kobiet!

Traf (albo Pan Los /​​ Zbieg Oko­licz­no­ści /​​ Archi­tekt Świa­ta) chciał, że napo­tka­łam kie­dyś w swo­im życiu Mag­dę Bębe­nek, autor­kę książ­ki „Polka potra­fi” (zobacz mój sketch­no­ting z pre­mie­ry jej książ­ki) oraz kobie­tę o takim pałe­rze, że uzna­łam ją za rów­ną sobie ener­ge­tycz­nie albo nawet rów­niej­szą 🙂 Mag­da Bębe­nek – brat­nia ener­ge­tycz­na dusza Mag­da jest sza­le­nie inspi­ru­ją­ca sama w sobie, a to,

24hKobiecosci.pl – mój prezent dla kobiet! Read More »

Mapa Marzeń – naświetlaj się planami, żeby je spełniać

W moim wysta­pie­niu na TEDxWroc­law 2013 (zobacz video) opo­wia­da­łam o mojej Mapie Marzeń i Pla­nów. Pod koniec roku moja Mapa Marzeń i Pla­nów 2013 wyglą­da­ła tak: I choć nie robię nigdy wiel­kich posta­no­wień nowo­rocz­nych, to w tym roku odczu­łam potrze­bę odświe­że­nia jej. Od cza­su, kie­dy ją stwo­rzy­łam, tak dużo się zmie­ni­ło, tak dużo się już speł­ni­ło, i tak dużo wyma­ga­ło dopi­sa­nia, a nie

Mapa Marzeń – naświetlaj się planami, żeby je spełniać Read More »

… a gdybym była mentorem, czyli wywiad w PathFinding.pl

Pew­ne­go jesien­ne­go popo­łu­dnia w 2013 roku uda­łam się z Grze­go­rzem Karcz­mar­czu­kiem, auto­rem blo­ga PathFinding.pl na spo­tka­nie, w cza­sie któ­re­go popeł­nił ze mną wywiad 🙂 Całość wywia­du z Klau­dią Tol­man znaj­dzie­cie na jego blo­gu tutaj, poni­żej pre­zen­tu­je jedy­nie zajaw­kę (nie­ca­łe 30% całej tre­ści). Na zachę­tę dodam, że znaj­du­ję się tam w tak zacnym gro­nie jak Artur Kura­siń­ski i Jacek Jan­kow­ski! Jak sama

… a gdybym była mentorem, czyli wywiad w PathFinding.pl Read More »

Myślenie wizualne w HR (skrót z: Personel Plus)

W paź­dzier­ni­ku 2013 w mie­sięcz­ni­ku Per­so­nel Plus uka­zał się napi­sa­ny prze­ze mnie arty­kuł „Myśle­nie Wizu­al­ne w HR”. Pole­cam go w szcze­gól­no­ści oso­bom zwią­za­nym z dzia­ła­mi HR ale tak­że tym, któ­rzy cie­ka­wi są tego, jak uroz­ma­icić sobie (i innym) pra­cę 🙂 Poni­żej znaj­du­je się skrót arty­ku­łu – aby prze­czy­tać całość, skon­tak­tuj się z wydaw­cą (Wol­ters Klu­wer), aby zamó­wić maga­zyn. Myśle­nie wizu­al­ne w HR

Myślenie wizualne w HR (skrót z: Personel Plus) Read More »

Klaudia Tolman na TEDxWROCLAW – zobacz nagranie!

Nie posia­dam się ze szczę­ścia! Dotych­czas na mojej stro­nie w tema­cie TEDxW­roc­law 2013 moż­na było tyl­ko zna­leźć tyl­ko wpis o kon­kur­sie na kre­atyw­ny Bad­ge oraz lin­ki do samej pre­zen­ta­cji ppt na Sli­de­Sha­re, któ­rej uży­łam w trak­cie wystą­pie­nia. Poni­żej znaj­dziesz nagra­nie moje­go wystą­pie­nia na TEDxWroc­law 2013, gdzie opo­wia­da­łam o reali­zo­wa­niu pla­nów, o psie, któ­ry zja­dał kred­ki i o tym jak speł­ni­łam swo­je zama­szy­ste marzenie

Klaudia Tolman na TEDxWROCLAW – zobacz nagranie! Read More »

Wywiad w Radiu Kampus – myślenie wizualne u studentów

Jesteś słu­chow­cem, wzro­kow­cem czy kine­ste­ty­kiem? Nie­za­leż­nie od tego, kim jesteś, przy­go­to­wa­łam dla Cie­bie mate­riał audio-video. Cze­go doty­czy? Tego, jak wyko­rzy­stać myśle­nie wizu­al­ne u stu­den­tów (i nie tyl­ko!). 3 w 1 🙂 SŁUCHOWCU – posłu­chaj wywia­du ze mną w Radiu Kam­pus (5.11.13) w audy­cji Kli­mat Popo­łu­dnia (roz­ma­wia: Alek­san­dra M. Wój­cik) WZROKOWCU – zobacz wideo prze­ze mnie zmon­to­wa­ne z bez­li­kiem rysun­ków, zdjęć, mate­ria­łów, abyś od razu mogła

Wywiad w Radiu Kampus – myślenie wizualne u studentów Read More »

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.