Mapa Marzeń – naświetlaj się planami, żeby je spełniać

Podziel się tym postem z innymi!
W moim wysta­pie­niu na TEDxWroc­law 2013 (zobacz video) opo­wia­da­łam o mojej Mapie Marzeń i Pla­nów. Pod koniec roku moja Mapa Marzeń i Pla­nów 2013 wyglą­da­ła tak:
Mapa Marzeń 2013

I choć nie robię nigdy wiel­kich posta­no­wień nowo­rocz­nych, to w tym roku odczu­łam potrze­bę odświe­że­nia jej. Od cza­su, kie­dy ją stwo­rzy­łam, tak dużo się zmie­ni­ło, tak dużo się już speł­ni­ło, i tak dużo wyma­ga­ło dopi­sa­nia, a nie było na to prze­strze­ni, że moja tabli­ca dozna­ła odświe­że­nia. Zmy­łam WSZYSTKIE dotych­cza­so­we zapi­ski (poza jed­ną odno­gą z pla­na­mi „zama­szy­sty­mi” wraz ze słyn­nym wpi­sem o TEDxWoc­law) i doku­ment­nie ją wyczy­ści­łam two­rząc prze­strzeń na nowy rok, nowe pla­ny, nowe marze­nia.

I tym odświe­ża­ją­cym duchem marze­nia i pla­no­wa­nia, chcę się z Tobą podzie­lić, Dro­gi Czy­tel­ni­ku, wpi­sem na temat Map Marzeń, któ­ry w cało­ści znaj­du­je się (tutaj) na blo­gu Sur­pri­se Plan­ner. Poni­żej publi­ku­ję jego prze­druk. Zachę­cam Cię tym samym do sto­rze­nia sobie prze­strze­ni do Wizu­ali­zo­wa­nia Marzeń 🙂

pasek SP

Początek roku to czas planowania zmian w naszym życiu, podejmowania noworocznych postanowień, snucia marzeń i roztaczania odważnych planów. To doskonały czas na stworzenie osobistej Mapy Marzeń na 2014 rok!

rysunkowa mapa marzeń 2013 (by Klaudia Tolman)Mapa marzeń to pro­sta, a jed­no­cze­śnie zadzi­wia­ją­co sku­tecz­na meto­da, któ­ra poma­ga speł­nić marze­nia. Pier­wo­wzo­rem jej była praw­do­po­dob­nie mapa myśli. Z punk­tu widze­nia nauki, kon­kret­nie psy­cho­lo­gii, jest to test pro­jek­cyj­ny. Dla­cze­go się „spraw­dza”, czy­li reali­zu­je w przy­szło­ści, tego nauka nie jest w sta­nie wyja­śnić – może dzia­ła tu zja­wi­sko „samo­speł­nia­ją­ce­go się proroctwa”?

Mapa marzeń jest tech­ni­ką dzia­ła­ją­cą na naszą pod­świa­do­mość poprzez obra­zy czy sło­wa. Słu­ży do zapro­gra­mo­wa­nia naszej świa­do­mo­ści na speł­nia­nie marzeń, bo prze­cież jeśli się cze­goś bar­dzo chce, cią­gle o tym czymś mówi lub myśli, to w koń­cu się spełnia!

rysunkowa mapa marzeń 2013 (by Klaudia Tolman)Mapę swo­ich marzeń na naj­bliż­szy rok możesz wyko­nać bar­dzo pro­sto – w for­mie kola­żu z powy­ci­na­nych z pism i gazet ilu­stra­cji, tytu­łów, odręcz­nych rysun­ków, któ­re w sym­bo­licz­ny spo­sób przed­sta­wia­ją to, o czym marzysz. W trak­cie pra­cy porząd­ku­jesz swo­je myśli i marze­nia, oddzie­lasz rze­czy waż­ne od nie­istot­nych, for­mu­łu­jesz cele, kon­cen­tru­jesz się na nich i spra­wiasz, że sta­ją się moż­li­we do osią­gnię­cia. Wyko­nu­jąc taką pra­cę, piszesz swo­ją wła­sną, nie­po­wta­rzal­ną opo­wieść o wyma­rzo­nej przyszłości.

Mapa to rodzaj magicz­nej man­da­li. W środ­ku mapy zazwy­czaj umiesz­cza się „ide­al­ne­go sie­bie” – kogoś, kogo posta­wa lub wygląd sym­bo­li­zu­ją tego, kim chciał­byś się stać. Inni w cen­trum przed­sta­wia­ją w spo­sób sym­bo­licz­ny swo­je naj­waż­niej­sze marze­nie. Rów­nie dobrze cen­trum mapy może skła­dać się z kil­ku ele­men­tów – wszyst­ko zale­ży od Cie­bie. Dalej nakle­jasz lub rysu­jesz sym­bo­le tego, co chciał­byś osią­gnąć, jaki chciał­byś być, a tak­że z kim, gdzie, w jakich okolicznościach…

Po wykonaniu mapy marzeń, przyglądając się jej, widzisz jasno, czego naprawdę chcesz w życiu. Wszystko układa się w logiczną całość możliwą do zrealizowania w najbliższej przyszłości.

rysunkowa mapa marzeń 2013 (by Klaudia Tolman) Mapę możesz wyko­nać w poje­dyn­kę albo umó­wić się z przy­ja­ciół­mi na wspól­ne two­rze­nie mapy. Ryso­wać mapę marzeń kocha­ją wszyst­kie dzie­ci, możesz je włą­czyć do tej pra­cy, orga­ni­zu­jąc rodzin­ne warsz­ta­ty. Dzie­ci na począt­ku kon­cen­tru­ją się na ulu­bio­nych zabaw­kach, ale szyb­ko odkry­wa­ją, o co w tej pra­cy napraw­dę cho­dzi, a wyry­so­wa­ne przez nie z dzie­cię­cą spon­ta­nicz­no­ścią sym­bo­le mogą ci dać wie­le do myślenia!

Mapę marzeń możesz wyeks­po­no­wać w widocz­nym miej­scu – będzie dzia­łać na zasa­dzie wizu­ali­za­cji. Patrząc na nią będziesz kar­mić swo­ją pod­świa­do­mość tym, cze­go pra­gniesz. Po jakimś cza­sie się to speł­ni. Możesz też usta­wić ją jako tape­tę w kom­pu­te­rze lub komórce.

Mapę marzeń zwykle robi się podczas pierwszego w roku nowiu Księżyca w znaku Barana – w 2014 wypada on 30 marca o godz. 19:46. Kto się spóźni, może robić mapę w kolejne nowie w roku. Mapy marzeń można również wykonać w swoje urodziny lub na początku roku numerologicznego.

Ręcz­nie przy­go­to­wa­na, a szcze­gól­nie nary­so­wa­na, mapa marzeń ma dla nasze­go umy­słu naj­wię­cej zalet. Two­rząc mapę wła­sny­mi ręka­mi nada­je­my jej nie­po­wta­rzal­ny cha­rak­ter, pobu­dza­my obie pół­ku­le mózgu, wyzwa­la­my praw­dzi­wą twór­czą bom­bę ener­ge­tycz­ną, nie mamy żad­nych ogra­ni­czeń oprócz naszej wyobraźni.

rysunkowa mapa marzeń 2013 (by Klaudia Tolman)Zare­zer­wuj więc sobie kil­ka godzin relak­su w cza­sie naj­bliż­sze­go nowiu lub w innym odpo­wia­da­ją­cym Ci momen­cie, weź bia­łą kart­kę i kolo­ro­we pisa­ki, i pobaw się rysu­jąc mapę swo­ich marzeń, pla­nów i pomy­słów na roz­po­czy­na­ją­cy się rok. Dobrej zaba­wy i speł­nie­nia marzeń!

Pamię­taj­my, że mapa marzeń to sym­bo­le i dro­go­wska­zy. Nasze marze­nia nie zawsze speł­nia­ją się natych­miast lub w 100%, ale prze­cież nie jest to powód do rezy­gna­cji z dąże­nia do tego, co chce­my osiągnąć.

Zachę­ca­my Was do wyko­na­nia mapy marzeń zgod­nie z zasa­da­mi myśle­nia wizu­al­ne­go, pro­pa­go­wa­ne­go przez Klau­dię Tol­man*, pro­wa­dzą­cą por­tal www.mysleniewizualne.pl

Wywiad

Prze­czy­taj wywiad, jakie­go udzie­li­łam spe­cjal­nie na potrze­by SurprisePlanner.pl:

 Sur­pri­se Plan­ner: Klau­dio, jaka jest isto­ta myśle­nia wizualnego?

Klau­dia Tol­man: Myśle­nie wizu­al­ne to coś, co każ­dy z nas robi, czę­sto nawet nie­świa­do­mie. To widze­nie w naszych gło­wach obra­zów, myśle­nie obra­za­mi, wizu­ali­za­cja. Samo myśle­nie wizu­al­ne, odby­wa się, jak wska­zu­je nazwa – w naszych gło­wach. A prze­ja­wem, czy­li rezul­ta­tem myśle­nia wizu­al­ne­go, są np. rysun­ki, mapy myśli czy mapy marzeń.

Czy myśle­nie wizu­al­ne jest tech­ni­ką dostęp­ną tyl­ko dla pla­stycz­nie uzdol­nio­nej czę­ści ludzkości?

KT: To naj­częst­sza oba­wa i kontr­ar­gu­ment, szcze­gól­nie wśród doro­słych! Oczy­wi­ście, że nie. Jak wspo­mnia­łam, każ­dy z nas to robi. Żeby się o tym prze­ko­nać pro­po­nu­ję pro­sty test: pamię­tasz miej­sce waka­cyj­ne z dzie­ciń­stwa? Ulu­bio­ną kole­żan­kę z pod­sta­wów­ki? Jak wyglą­da Two­ja kuch­nia? A przy­ja­ciel? Widzisz te wszyst­kie obra­zy? Moje gra­tu­la­cje – myślisz wizu­al­nie! Nary­so­wa­nie tego może być już tyl­ko kwe­stą prak­ty­ki, wpra­wy, czy nawet tyl­ko blo­ku­ją­cych prze­ko­nań na temat swo­je­go umie­nia /​ nie umie­nia. Jestem zda­nia, że każ­dy umie ryso­wać, bo w ryso­wa­niu (takim codzien­nym, nie mówię o pozio­mie ASP) cho­dzi tyl­ko o odda­nie idei, a nie o bli­skie iden­tycz­ne­mu odwzo­ro­wa­nie rzeczywistości.

 Jak może­my wyko­rzy­stać myśle­nie wizu­al­ne reali­zu­jąc nasze mapy marzeń?

KT: Przede wszyst­kim: im wię­cej wło­ży­my w tą mapę myśli sie­bie, swo­ich odręcz­nych rysun­ków, sym­bo­li, pro­stych, komik­so­wych wręcz ele­men­tów (typu czło­wie­czek-paty­czak, buź­ka z kon­kret­ną emo­cją, chmur­ka, któ­rą wypo­wia­da­my, albo któ­ra wycho­dzi z naszej gło­wy z rado­śnie kolo­ro­wą, jaskra­wą myślą), im wię­cej otwo­rzy­my ser­du­cho, tym wię­cej będzie NAS w mapie. A im wię­cej nas w mapie, tym więk­sza – wg mnie – szan­sa na reali­za­cję marzeń. Oczy­wi­ście moż­na dokle­jać jakieś goto­we zdję­cia czy gra­fi­ki np. z gazet, ale jestem prze­ko­na­na, że wyko­na­nie wła­sno­ręcz­ne­go dzie­ła jest dla nas bar­dziej anga­żu­ją­ce i bar­dziej moty­wu­ją­ce. Nale­ży też, robiąc taką mapę, pamię­tać o jed­nej nad­rzęd­nej zasa­dzie: mapa marzeń ma oddać sam kon­cept naszych marzeń, ma przed­sta­wić nasze cele, pla­ny, wizje. Nie musi być przy tym “ład­na”. Ma być przede wszyst­kim NASZA.

Dzię­ku­je­my, Klau­dio, za inspirację!

pasek SP

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.