Aplikacje, narzędzia i strony wspierające język wizualny

Podziel się tym postem z innymi!

Apli­ka­cji i stron, któ­re mogą Cię wspo­móc w Two­jej codzien­nej pra­cy za spra­wą wizu­al­nej komu­ni­ka­cji, jest bar­dzo dużo. W tym wpi­sie poka­żę Ci mój subiek­tyw­ny (oraz nie­peł­ny!) wybór kil­ku­na­stu narzę­dzi, któ­re wesprą Two­ją prak­ty­kę myśle­nia wizu­al­ne­go nie­za­leż­nie od tego, czy pra­cu­jesz zdal­nie, czy nie. Co Cię tutaj czeka?

 • Dowiesz się, jak możesz użyć smart­fo­na albo lap­to­pa do wspar­cia swo­jej pra­cy pro­sty­mi zabie­ga­mi wizualizacyjnymi;
 • Poznasz spo­sób na cyfry­za­cję /​ digi­ta­li­za­cję rysun­ków z papie­ru na wer­sję cyfro­wą (z uży­ciem smartfona!);
 • Poznasz kil­ka­na­ście (albo nawet kil­ka­dzie­siąt!) pro­gra­mów, stron i apli­ka­cji wspo­ma­ga­ją­cych komu­ni­ka­cję wizualną;
 • Znaj­dziesz odpo­wiedź na pyta­nie: skąd legal­nie pozy­ski­wać goto­we ikon­ki (np. do swo­ich pre­zen­ta­cji Power Point)?

1. Jak zdigitalizować rysunek z wersji analogowej do cyfrowej?

Ponoć świat dzie­li się na bru­ne­tów i blon­dy­nów, psia­rzy i kocia­rzy, ludzi dzie­lą­cych ludzi na dwie kate­go­rie oraz tych, któ­rzy tego nie robią, a tak­że na:

 • ludzi ana­lo­go­wych, czy­li kocha­ją­cych papier i wącha­ją­cych ukrad­kiem nowo kupio­ne książ­ki w pierw­szej lep­szej łazien­ce, oraz na
 • ludzi cyfro­wych, kocha­ją­cych wszel­kie roz­wią­za­nia cyfro­we i nowin­ki technologiczne; 
 • (oczy­wi­ście każ­dy z tych podzia­łów jest bzdu­rą, nie wierz niko­mu w sztyw­ne podzia­ły, no chy­ba, że ktoś dzie­li dobę na noc i dzień, to wte­dy jesz­cze-jesz­cze, ale weź to powiedz ludziom w Skan­dy­na­wii co nie widzą słoń­ca przez pół roku).

Poni­żej skon­cen­tru­je­my się na meto­dach na to, jak moż­na połą­czyć te dwa świa­ty i dać moż­li­wość zdi­gi­ta­li­zo­wa­nia swo­ich papie­ro­wych zapi­sków do wer­sji cyfrowej.

1.1 Digitalizacja treści z tablicy suchościeralnej (KAPTIVO.com)

Konia z rzę­dem temu (albo cho­ciaż moż­li­wość poca­łun­ku koń­skie­go pyska), kto kie­dyś pró­bo­wał zro­bić dobrej jako­ści zdję­cie tre­ści z tabli­cy sucho­ście­ral­nej. No nie idzie. Co widać na tym zdję­ciu ze stro­ny www.kaptivo.com:

Pro­blem: w tabli­cy odbi­ja się świa­tło lamp sufi­to­wych, biel tabli­cy nie jest już taka bia­ła jak byśmy ocze­ki­wa­li (eeeeeh, ci wszy­scy ludzie uży­wa­ją­cy nie­wła­ści­wych mar­ke­rów…) i w efek­cie uzy­sku­je­my sła­bej jako­ści zdję­cie, na któ­rym z tru­dem idzie dopa­trzeć się treści.

Roz­wią­za­nie: KAPTIVO. Nie­wiel­kie urzą­dze­nie mon­to­wa­ne na sta­łe bez­po­śred­nio nad tabli­cą sucho­ście­ral­ną i któ­re to urzą­dze­nie spe­cjal­nym opro­gra­mo­wa­niem digi­ta­li­zu­je Two­je zapi­ski do wer­sji przej­rzy­ste­go, pozba­wio­ne­go cie­ni, bru­dów (a nawet poczo­chra­ne­go czło­wie­ka sto­ją­ce­go przy tabli­cy!) zdję­cia. A do tego inte­gru­je się z apli­ka­cja­mi typu Zoom, Sky­pe, GoTo­Me­eting (tabli­ca łączy się na spo­tka­nie jako kolej­ny uczest­nik) itp. Trzy­maj­cie mnie, takie to jest dobre!

Minus roz­wią­za­nia: Po pierw­sze jest to roz­wią­za­nie dro­gie, a po dru­gie mon­to­wa­ne na sta­łe do ścia­ny, a więc nie jest w żaden spo­sób mobil­ne. No chy­ba, że nie zale­ży Ci na mobil­no­ści, to wte­dy w Kap­ti­vo Ci graj!

1.2 Digitalizacja treści i rysunków z dowolnej powierzchni (ROCKETBOOK BEACONS)

Jeśli Kap­ti­vo Cię zachwy­ca, ale jed­nak potrze­bu­jesz roz­wią­za­nia mobil­ne­go (trzy­ma­ne­go w port­fe­lu albo nawet, #Kto­Kre­atyw­ne­mu­Za­bro­ni, w sta­ni­ku albo na uszach, bo spo­koj­nie moż­na z tego zro­bić kol­czy­ki) możesz nabyć to:

Roz­wią­za­nieRoc­ket­bo­ok BeaconsSą to dostęp­ne na Amazon.com i kosz­tu­ją­ce zale­d­wie 91 zł naklej­ki z mate­ria­łu umoż­li­wia­ją­ce­go wiel­ko­krot­ne przy­kle­ja­nie i odkle­ja­nie (+ moż­na myć wodą i mydłem), któ­re możesz przy­kle­jać np. do flip­char­tu, bia­łej tabli­cy albo wiel­kiej ścia­ny pokry­tej sucho­ście­ral­ną powierzch­nią. Po co? Żeby oczy­wi­ście digi­ta­li­zo­wać zapi­ski (przy pomo­cy spe­cjal­nej apli­ka­cji). Roz­wią­za­nie ma spo­ro plu­sów i cen­nych funkcji:

 • apli­ka­cja roz­po­zna naroż­ni­ki Two­je­go rysun­ku i wypro­stu­je zdję­cie za Cie­bie (gdy­byś robił/​a zdję­cie z jakie­goś fiku­śne­go kąta);
 • apli­ka­cja wycią­gnie kolo­ry (rysun­ki będą biel­sze niż skie­ry wypra­ne w Per­wol­lu, czy w czym tam);
 • przy uży­ciu jed­nej sztucz­ki samo­dziel­nie nazwie plik;
 • apli­ka­cja umoż­li­wia Ci stre­aming powsta­ją­cej tabli­cy do odda­lo­nych od Cie­bie użyt­kow­ni­ków (dzień dobry pra­co zdalna!).

1.3 Digitalizacja rysunków /​ notatek z papieru (SMARTFON)

Jak zdi­gi­ta­li­zo­wać rysu­nek lub notat­kę z wer­sji papie­ro­wej (lub z tabli­cy sucho­ście­ral­nej) do wer­sji cyfro­wej? Roz­wią­za­nie pierw­sze, nie­zbyt odkryw­cze (i nie­zbyt dobre) to oczy­wi­ście zro­bie­nie zdję­cia komór­ką. Zdję­cie ze zwy­kłe­go smart­fo­no­we­go apa­ra­tu ma czę­sto cie­nie, nie­do­sko­na­ło­ści i nie­zbyt satys­fak­cjo­nu­ją­cy kon­trast bie­li.  Ale z pomo­cą przy­cho­dzą nam apki, któ­rych na ryn­ku nie bra­ku­je. Nie­za­leż­nie od uży­tej apli­ka­cji taki komór­ko­wy skan wca­le nie odsta­je od ska­nu zro­bio­ne­go na sta­cjo­nar­nym skanerze. 

(zdję­cie ze stro­ny https://medium.com/@rossbelmont/apps-for-whiteboard-photos-53f7fc586db1)

Poni­żej przy­kład apli­ka­cji (w kolej­no­ści alfabetycznej):

 • Ado­be Scan, 
 • Cam Scan­ner (bar­dzo popu­lar­na apka, ale od 2019 cią­gnie się za nią zła reno­ma (patrz arty­kuł o insta­lo­wa­niu przez Cam Scan­ner zło­śli­we­go oprogramowania),
 • Micro­soft Offi­ce Lens, 
 • Pho­to­Scan, 
 • Scan­Bot, 
 • Scan­na­ble, 
 • Scan­ner Pro, 
 • Tap­Scan­ner, 
 • Tur­bo­Scan 
 • etc.

Jak ja to robię naj­czę­ściej? Ponie­waż jestem hard use­rem apli­ka­cji Drop­box, zamiast korzy­stać z osob­nej apli­ka­cji, robię ska­ny bez­po­śred­nio poprzez Drop­box poprzez tam­tej­szą drop­bo­xo­wą funk­cję „Ska­nuj doku­ment”. Drop­box ma nie­ja­ko apli­ka­cję w apli­ka­cji: ma swój panel do ska­no­wa­nia doku­men­tów (z podob­ny­mi moż­li­wo­ścia­mi jak przy­kła­do­we apli­ka­cje powy­żej). Jeśli chcesz dostać dokład­ny instruk­taż jak zeska­no­wać papie­ro­wy rysu­nek przy uży­ciu Drop­bo­xa, klik­nij poni­żej i zapisz się na mój new­slet­ter. W odpo­wie­dzi dosta­niesz dwu­stro­ni­co­wy manual.

1.4 Digitalizacja karteczek samoprzylepnych (aplikacja Post-it)

Pra­cu­jesz cza­sem na kar­tecz­kach samo­przy­lep­nych typu post-it? A co jeśli z jakichś przy­czyn potrze­bu­jesz je zdi­gi­ta­li­zo­wać do wer­sji edy­to­wal­nej (bo chcesz pra­co­wać na nich nawet z dala od pier­wot­ne­go źró­dła papie­ro­wych kar­tek)? Z pomo­cą przy­cho­dzi apli­ka­cja stwo­rzo­na zresz­tą przez pro­du­cen­ta tych­że wła­śnie kar­te­czek samo­przy­lep­nych (czy­li fir­mę 3M)!

Apli­ka­cja Post-it pozwa­la Ci na cyfry­za­cję kar­te­czek z dowol­nej ścia­ny. Apli­ka­cja Post-it odróż­nia wiel­ko­ści kar­te­czek, i zacho­wu­je ich kolo­ry oraz – co oczy­wi­ste! – treść. Po zeska­no­wa­niu swo­jej chmu­ry kar­te­czek możesz je potem łatwo prze­su­wać, zmie­niać kolo­ry kar­tek, gru­po­wać je a tak­że doda­wać zupeł­nie nowe kar­tecz­ki. Jest to też przy­dat­ne narzę­dzie, jeśli załóż­my – jesteś fanem posia­da­nia u sie­bie w domu albo biu­rze ścian z listą zadań czy pomy­sła­mi na pro­jek­ty, ale w któ­rymś momen­cie musisz wyjść z domu… Nie weź­miesz prze­cież ze sobą całej muro­wa­nej ścia­ny 😛 Apli­ka­cja pozwo­li Ci nie tyl­ko zro­bić „zdję­cie” Two­jej praw­dzi­wej ścia­ny, ale tak­że pozwo­li na łatwą pra­cę nad tre­ścia­mi, gdy­byś był już z dala od pier­wot­nej ścia­ny z papie­ro­wy­mi kart­ka­mi. How cool is that?

2. Rysowanie po zdjęciu

Banal­nym zabie­giem, któ­ry poma­ga nam w pre­cy­zyj­nym prze­ka­za­niu myśli i lep­szym zro­zu­mie­niu się z naszym odbior­cą jest cho­ciaż­by ryso­wa­nie po zdję­ciu w swo­im smart­fo­nie. Może się to nam przy­dać, kie­dy oka­że się, że o wie­le szyb­ciej było­by coś poka­zać na zdję­ciu z szyb­kim ręcz­nym mazia­jem, niż opi­sy­wać „znaj­dziesz to po pra­wej stro­nie na biur­ku w szu­flad­ce z napi­sem… sama nie wiem jakim. Chy­ba dru­ga od dołu? A może trze­cia? A pomad­ka to ta pierw­sza z lewej na sto­ja­ku z mazakami.”

Tego typu pisa­nie i ryso­wa­nie po zdję­ciach umoż­li­wia­ją to czę­sto same apa­ra­ty wbu­do­wa­ne w tele­fon, ale ist­nie­ją też apli­ka­cje, któ­ra poza opcją obrób­ki zdjęć mają tak­że opcje pisa­nia /​ ryso­wa­nia po zdję­ciach np.: Snap­se­ed, Pixlr.

3. Wizualne zarządzanie zadaniami (ASANA /​ TRELLO)

Trel­lo (i Asa­na z któ­rej ja korzy­stam od lat i kocham ją wiel­ce) to apli­ka­cje do zarzą­dza­nia pro­jek­ta­mi oraz zada­nia­mi. Cha­rak­te­ry­zu­ją się bar­dzo cie­ka­wym lay­outem wizu­al­nym – zarzą­dza­nie pro­jek­ta­mi oby­wa się tu w sty­lu kan­ba­no­wym. Kolej­ne eta­py pro­jek­tów może­my gru­po­wać w kolum­ny tema­tycz­ne, do tego ozna­czać kolej­ne zada­nia taga­mi o odpo­wied­nich kolo­rach, a do tego mamy też widocz­ny pod­gląd kon­kret­nych zadań. Jak na dło­ni widać CO jest na JAKIM eta­pie, KTO się czym zaj­mu­je a tak­że ILE cza­su jest jesz­cze do deadline’u zadania.

Podob­ną do Trel­lo (choć bar­dziej roz­bu­do­wa­ną) apli­ka­cją do zarzą­dza­nia pro­jek­ta­mi i zada­nia­mi jest Asa­na, któ­ra może posia­dać róż­ne wido­ki – nie tyl­ko takie roz­kła­dów­ko­we jak Trel­lo, ale tak­że widok listy czy kalen­da­rza. O tym, jak korzy­stać z Asa­ny na naj­wyż­szym pozio­mie prze­czy­tasz na ich blo­gu w sek­cji best prac­ti­ces.

4. Mapy myśli (programy)

Jeśli potrze­bu­jesz współ­dzie­lo­nej mapy myśli w wer­sji elek­tro­nicz­nej, któ­rą możesz z łatwo­ścią mody­fi­ko­wać i waż­ne jest, żebyś miał/​a do niej zewsząd dostęp, to wybierz apli­ka­cje do two­rze­nia map myśli.  Jest ich na ryn­ku bar­dzo dużo, poni­żej tyl­ko kil­ka wybra­nych (a tutaj możesz zapo­znać się bli­żej z zesta­wie­niem naj­lep­szych apli­ka­cji tego typu w 2020 roku):

(zdję­cie ze stro­ny: https://productivityland.com/best-mind-mapping-software/)

Pomi­mo, że zawo­do­wo zaj­mu­ję się myśle­niem wizu­al­nym, pro­wa­dzę z tego  szko­le­nia, wizu­al­nie facy­li­tu­ję pro­ce­sy w fir­mach, robię gra­phic recor­ding na wyda­rze­niach i jestem współ­za­ło­ży­ciel­ką agen­cji myśle­nia wizu­al­ne­go ExplainVisually.co, a więc żyję języ­kiem wizu­al­nym, pro­mu­ję go na lewo i pra­wo… to wbrew temu, co moż­na by myśleć – wca­le nie jestem fan­ką MAP MYŚLI (w kla­sycz­nym uję­ciu Tony Buza­na). Za to jestem zade­kla­ro­wa­ną psy­cho­fan­ką następ­ne­go punktu…!

5. Wirtualne ściany (remote visual whiteboards) typu MURAL i MIRO 

O jaki rodzaj apli­ka­cji chodzi? 

Są to wir­tu­al­ne nie­mal nie­skoń­czo­ne ścia­ny z moż­li­wo­ścią swo­bod­ne­go wyko­ny­wa­nia nota­tek (zobacz porów­na­nie 10 apli­ka­cji tego typu albo inne zesta­wie­nie 20 apli­ka­cji z bar­dzo intu­icyj­ną moż­li­wo­ścią porów­na­nia ich funk­cji i cen). Moż­na w nich łatwo przy­cze­piać zdję­cia, notat­ki, lin­ki, kar­tecz­ki typu post-it, doda­wać goto­we ikon­ki z ban­ku dostęp­nych sys­te­mo­wo ikon… Do tego ścia­ny moż­na współ­dzie­lić z zespo­łem i pra­co­wać nad ścia­ną razem (więc są genial­ne do pra­cy zdalnej!).

Każ­de szko­le­nie czy wystą­pie­nie, jakie dostar­czam, zaczy­na się u mnie wła­śnie w Mura­lu. Korzy­stam z Murala:

 • kie­dy robię sobie samo­dziel­ną burzę mózgów i zbie­ram mate­ria­ły potrzeb­ne mi na wystą­pie­nie (etap PATRZ z pro­ce­su myśle­nia wizu­al­ne­go Dana Roama, o któ­rym też pisa­łam w 2019w 2013 roku),
 • potem je porząd­ku­ję i gru­pu­ję (etap ZOBACZ),
 • a potem zamiast wyko­ny­wać dodat­ko­wą robo­tę prze­kle­ja­nia wszyst­kie­go do Power Poin­ta (szko­da mi życia na taką podwój­ną robo­tę) to swo­ją pre­zen­ta­cję i „flow” moje­go wystą­pie­nia przy­go­to­wu­ję tak­że w Mura­lu (eta­py WYOBRAŹ SOBIE i POKAŻ).

Tak zro­bi­łam w przy­pad­ku mię­dzy inny­mi szko­le­nia dla P&G (zobacz mural), webi­na­ru dla fir­my Uni­qa, czy autor­skie­go webi­na­ru z ryso­wa­nia pojęć abstrakcyjnych.

Mural, o któ­rym wię­cej pisa­łam w tym wpi­sie: https://www.klaudiatolman.pl/dwie-styczniowe-trabki-czyli-cudownikinaczej-podsumowanie-2020 – 01/

Co jesz­cze możesz przy­go­to­wać w pro­gra­mach typu Mural czy Miro? A co tyl­ko chcesz!

Ja mam boar­dy z notat­ka­mi ze spo­tkań, tabli­cę z roz­pi­ską prze­czy­ta­nych prze­ze mnie ksią­żek, mam mural z mood­bo­ar­dem na temat nasze­go wyma­rzo­ne­go sto­li­ka do poko­ju dzien­ne­go, róż­no­ra­kie tabli­ce dla moich współ­pra­cow­ni­ków, pro­gra­my szko­leń dla Klien­tów, mood­bo­ar­dy z postę­pem prac nad pro­jek­ta­mi dla Klien­tów… Korzy­stam w Mura­la wła­ści­wie codzien­nie (zarów­no na kom­pu­te­rze, iPa­dzie jak i na smartfonie). 

W grud­niu 2020 z kolei za spra­wą koniecz­no­ści prze­pro­wa­dze­nia szko­le­nia zamknię­te­go dla Bra­in­ly na alter­na­ty­wie do Mura­la, czy­li na Miro (bo na takim narzę­dziu pra­cu­ją jako fir­ma) nauczy­łam się jego sze­ro­kich moż­li­wo­ści i… 

…no i cóż, tak­że sta­łam się psy­cho­fan­ką Miro! I nie umiem odpo­wie­dzieć na pyta­nie, co jest lep­sze, Mural, czy Miro (ale nie ja jed­na nad tym kmi­nię, – inter­net jest pełen porów­nań. Tu wygrał Mirotu Mural, tu znów Miro, a tu z kolei jest cie­ka­wie poda­ny obiek­tyw­ny remis). Ale chęt­nie kie­dyś o tym opo­wiem w cza­sie sie­dem­na­sto­go­dzin­ne­go lotu na przy­kład na Sesze­le, nie ma problemu.

[po opu­bli­ko­wa­niu tego arty­ku­łu dosta­łam też reko­men­da­cję od czy­tel­ni­ków do innych podob­nych pro­gra­mów, czy­li: AYOA.comGoogle Jam­bo­ard]

6. Flowcharty i diagramy

Jeśli „pusta kart­ka papie­ru” (jaką bez wąt­pie­nia jest wir­tu­al­na ścia­na typu Mural czy Miro) to dla Cie­bie za dużo i potrze­bu­jesz  goto­we­go opro­gra­mo­wa­nia, w któ­rym łatwo  przy­go­tu­jesz flow­chart czy ustruk­tu­ry­zo­wa­ny dia­gram, to sko­rzy­staj z apli­ka­cji do two­rze­nia dia­gra­mów wła­śnie. I tu znów: jest ich mnó­stwo, więc pole­cam chwy­cić pierw­szą, któ­ra Cię prze­ko­na. Poni­żej masz porów­na­nie apli­ka­cji (pole­cam wejść tutaj, bo po naje­cha­niu na logo apli­ka­cji poznasz jej nazwę):

(wizu­ali­za­cja ze stro­ny: https://www.g2.com/categories/diagramming#grid)

Zgod­nie z powyż­szym zesta­wie­niem lide­ra­mi na ryn­ku (jeśli brać pod uwa­gę obec­ność ryn­ko­wą oraz satys­fak­cję użyt­kow­ni­ków), są apli­ka­cje Micro­soft VisioLucid­chart oraz Draw.io.

7. Infografiki

Możesz oczy­wi­ście też chcieć stwo­rzyć typo­we info­gra­fi­ki. Do tego może Ci posłu­żyć np. Infogram.comEasel.ly lub ich alter­na­ty­wy do two­rze­nia info­gra­fik, czar­tów i map.

Wer­sje online’owe info­gra­fik fan­ta­stycz­nie się ani­mu­ją, rusza­ją, przy­cią­ga­jąc tym samym uwa­gę. Pole­cam Ci np. tę o naszym ukła­dzie sło­necz­nym.

8. Slajdy i prezentacje to nie tylko Power Point

 • Na upar­te­go możesz robić pre­zen­ta­cje zarów­no w Mura­lu jak i w Miro (Miro ma o wie­le lep­sze moż­li­wo­ści pre­zen­to­wa­nia), ale jak chcesz dzia­łać bar­dziej kla­sycz­nie, to masz bez­lik alter­na­tyw Power Poin­ta do wyboru. 

Waż­ne, żeby­śmy też nie popa­da­li w skraj­no­ści. Moją inten­cją abso­lut­nie nie jest nama­wiać Cię do porzu­ce­nia Power Poin­ta 🙂 To jest narzę­dzie jak każ­de inne. Każ­de narzę­dzie moż­na wyko­rzy­stać dobrze i źle. Moż­na też źle wyko­rzy­stać alter­na­ty­wy Power Poin­ta pomi­mo tego, że niby uła­twia­ją robie­nie atrak­cyj­nych oraz sku­tecz­nych wizu­al­nie slajdów.

8.1 Pre­zi

Chy­ba naj­bar­dziej zna­na alter­na­ty­wa Power­Po­in­ta. Umoż­li­wia odej­ście od tra­dy­cyj­ne­go myśle­nia slajd po slaj­dzie i pre­zen­to­wa­nie kolej­nych tre­ści w spo­sób dale­ce bar­dziej „zma­po­wa­ny” i nielinearny.

 

8.2 Haiku Deck

Mak­sy­mal­nie mini­ma­li­stycz­ny soft to przy­go­to­wa­nia pięk­nych pre­zen­ta­cji w myśl idei „pre­sen­ta­tion zen” Gar­ra Rey­nold­sa (zobacz książ­ki Gar­ra Rey­nold­sa na Ama­zo­nie) czy Nan­cy Duarte. 

 

8.3 Sza­blo­ny – korzy­staj z gotowców!

Pamię­taj też, że świet­nym roz­wią­za­niem jest korzy­sta­nie z goto­wych sza­blo­nów Power Poin­ta, dzię­ki cze­mu nie będziesz musieć wymy­ślać koła na nowo. Sko­rzy­stasz po pro­stu z goto­wych roz­wią­zań. Możesz przy tym sko­rzy­stać np. ze stro­ny Enva­to Ele­ments, gdzie na dzień pisa­nia tych słów (30.10.2020) znaj­dziesz tam pra­wie pra­wie 50.000 sza­blo­nów (z wyszu­ki­wa­niem hasła power point, a na power­po­int mamy kolej­ne 19.479 wyników).

 

Możesz też sko­rzy­stać z nie­co bar­dziej zawę­żo­nej bazy na Infodiagram.com, gdzie jest spo­ro wzo­rów slaj­dów w spe­cy­ficz­nym ręcz­nie ryso­wa­nym stylu:

 

8.4 Kur­sy nauki two­rze­nia slajdów

Ist­nie­je też spo­ro kur­sów, dzię­ki któ­rym możesz udo­sko­na­lić swo­ją umie­jęt­ność two­rze­nia pre­zen­ta­cji. Na hasło power point zysku­je­my w Google potęż­ną ilość wyników!

 • Na samej (daw­nej) Lynda.com (a teraz Lin­ke­dIn Lear­ning) – jest ich 18.680,
 • … na Ude­my.com mamy 2542 kursy,
 • …a na Coursera.org 122 kursy,
 • … że nie wspo­mnę o ponad 92 mln wyni­ków na YouTu­be na hasło power­po­int oraz 957 mln wyni­ków na hasło power point.

Możesz też się­gnąć do anglo­ję­zycz­nych licz­nych kur­sów jed­nej z guru Power Poin­ta (autor­ki m.in. ksią­żek „Slaj­do­lo­gia” , „Współ­brz­mie­nie” czy „Sli­de­docs”) Nan­cy Duar­te albo do pol­sko­ję­zycz­ne­go kur­su Gabry­si Borow­czyk zaty­tu­ło­wa­ne­go „Jak two­rzyć anga­żu­ją­ce pre­zen­ta­cje Power­Po­int?

(scre­en ze stro­ny https://flipowanie.pl/kurs-online/prezentacja/jak-tworzyc-angazujace-prezentacje-powerpoint/)

9. Filmy rysunkowe i animacje whiteboardowe

Nie każ­de­go stać na tak spo­ry wysi­łek finan­so­wy (i cza­so­wy, bo pro­duk­cja pro­fe­sjo­nal­ne­go fil­mu whi­te­bo­ar­do­we­go czę­sto trwa – na przy­kład u nas w ExplainVisually.co – kil­ka tygo­dni) żeby zamó­wić dedy­ko­wa­ny film rysun­ko­wy z opra­co­wa­ną przez Cie­bie tre­ścią. Ale na szczę­ście ist­nie­je spo­ro pro­gra­mów i stron, za pomo­cą któ­rych moż­na stwo­rzyć pro­ste ani­ma­cje któ­re mogą nam posłu­żyć w pro­ce­sie wizu­al­ne­go prze­ka­zy­wa­nia treści.

Expla­in Eve­ry­thing, nazy­wa­ny inte­rak­tyw­nym whi­te­bo­ar­dem, czy­li inte­rak­tyw­ną bia­łą tabli­cą, na któ­rej moż­na pre­zen­to­wać wizu­al­nie pomy­sły, dograć swój głos. Pol­ska fir­ma z Wro­cła­wia (jako jedy­na pol­ska fir­ma dosta­ła się do ran­kin­gu Apple „Best of 2020”!), ich pro­gram jest sze­ro­ko wyko­rzy­sty­wa­ny w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Moż­na by powie­dzieć że to jesz­cze bar­dziej wypa­sio­ny Mural czy Miro ale dodat­ko­wo z funk­cją NAGRYWANIA FILMÓW! Trzy­maj­cie mnie, czy świat może być jesz­cze doskonalszy?! 😛 

Vide­oScri­be pro­gram fir­my Spar­kol, wio­dą­cy softwa­re do two­rze­nia ani­ma­cji typu who­te­bo­ard animation.

Vidra – pozwa­la wyko­nać fil­my (bez widocz­nej rysu­ją­cej ręki). Moż­na do fil­mu wgry­wać zdję­cia, pik­to­gra­my, moż­na ryso­wać i dograć swój głos.

10. Google Drawings

Fir­ma Google dostar­cza nam nie tyl­ko pro­gram pocz­to­wy, mapy, kalen­darz, online’owe odpo­wied­ni­ki pro­gra­mów z pakie­tu Micro­soft Offi­ce, ale tak­że udo­stęp­nia nam apli­ka­cję Google Drawings.

Jest to nic inne­go jak nie­co roz­bu­do­wa­ny (sta­ry dobry) pro­gram Paint. Moż­na w nim two­rzyć rysun­ki, dia­gra­my, wykre­sy – z tym, że wszyst­ko two­rzy­my od zera, od bia­łej kart­ki papie­ru. Choć oczy­wi­ście dla wpra­wio­nych eks­per­tów moż­li­we będzie tak­że zro­bie­nie takie­go „rysun­ku” w Google Dra­wings na pod­sta­wie zdję­cia (jest to moż­li­we, ale kosmicz­nie czasochłonne):

11. Padlet

Padlet.com to plat­for­ma posia­da­ją­ca bar­dzo sze­ro­kie moż­li­wo­ści uży­cia – możesz tam pisać, nagry­wać swój głos, doda­wać lin­ki, zdję­cia, pli­ki itd (zobacz 30 pomy­słów na uży­cie apli­ka­cji Padlet). Do cze­go słu­ży i jak go wykorzystać?

  • to może być wir­tu­al­na tabli­ca do gro­ma­dze­nia prac (tak jak robię ja tutaj),
  • to może być prze­strzeń z kon­kret­ny­mi zada­nia­mi i pole­ce­nia­mi dla uczniów (któ­re oczy­wi­ście mogą otwo­rzyć w każ­dym dowol­nym miejscu),
  • i wie­le, wie­le innych.

Made with Padlet

 

(powyż­szy Padlet z wyda­rze­nia spo­łecz­no­ści Euro­pen Visu­al Prac­ti­tio­ners z dnia 21 listo­pa­da 2020)

Instruk­cje, jak korzy­stać z Padletu:

12. Mentimeter.com

Mentimeter.com to bar­dzo uży­tecz­na plat­for­ma, któ­ra pozwa­la w pro­sty spo­sób wcho­dzić w inte­rak­cje z uczest­ni­ka­mi. Potrze­bu­jesz jedy­nie kom­pu­te­ra, rzut­ni­ka i pew­no­ści, że każ­dy uczest­nik posia­da tele­fon komór­ko­wy (albo inne urzą­dze­nie pod­pię­te pod inter­net).  Przy­go­to­wu­jesz naj­pierw swo­ją pre­zen­ta­cję, czy­li kil­ka plansz, na któ­rych masz pyta­nia albo pole­ce­nia do uczest­ni­ków (stro­na Mentimeter.com zresz­tą jest też boga­ta w inspi­ra­cje). 

 

Dzię­ki Men­ti­me­ter możesz:

 • zbie­rać odpo­wie­dzi uczest­ni­ków na pyta­nia otwarte,
 • doko­ny­wać „ręka­mi uczest­ni­ków” wyborów,
 • spraw­dzać wiedzę,
 • spraw­dzać jak wie­le osób wybie­ra każ­dą z pre­zen­to­wa­nych opcji:
 • two­rzyć chmu­ry tagów,
 • itd.

13. Tworzenie storyboardów (i nie tylko) dzięki SCENES

Myśle­nie wizu­al­ne (z ang. visu­al thin­king) jest też de fac­to wyko­rzy­sty­wa­ne w myśle­niu pro­jek­to­wym (design thin­king).

Z real­nym narzę­dziem przy­cho­dzi m.in. ini­cja­ty­wa Sce­nes umoż­li­wia­ją­ca ścią­gnię­cie za dar­mo rysyn­ków porzy­dat­nych przy two­rze­niu storyboardów:

Możesz z tej stro­ny pobrać goto­we obraz­ki (w pod­sta­wo­wym zesta­wie jest ich 50 sztuk), wydru­ko­wać je, wyciąć i korzy­stać z nich przy pro­jek­to­wa­niu sto­ry­bo­ar­dów przy­dat­nych przy pro­jek­to­wa­niu pro­duk­tów czy usług. Jeśli zatem mie­wasz oka­zje do pra­cy z gru­pą nad czymś (nie musi to być tyl­ko pro­dukt lub usłu­ga), może to być dla Cie­bie przy­dat­ny zasób. 

Poza pod­sta­wo­wym zesta­wem masz takie wie­le dar­mo­wych roz­sze­rzeń i dodat­ków (np. do kon­kret­nych branż takich jak far­ma­cja, logi­sty­ka, reta­il, a nawet kon­kret­ny dział far­ma­cji i medy­cy­ny: cukrzyca).

14. Bazy darmowych ikon

Oczy­wi­stym jest, że nie musi­my wszyst­kie­go wizu­ali­zo­wać od zera – może­my sko­rzy­stać z licz­nych (np. tych 18.) baz iko­nek i wizu­ali­za­cji. Ja naj­czę­ściej korzy­stam z tych.

The Noun Pro­ject:

Albo Fla­tI­con:

Możesz też sko­rzy­stać z potęż­nej bazy od Google two­rzo­nej w 20 sekund przez użytkowników:

 

15. Zabawa w myślenie wizualne

Jestem wiel­ką fan­ką wyko­rzy­sty­wa­nia myśle­nia wizu­al­ne­go oraz wdra­ża­nia jego zaba­wo­we­go aspek­tu w życie (o czym możesz prze­czy­tać w tym poście z 2013 roku). Cze­mu war­to, aby­śmy jako doro­śli się bawi­li? Prze­czy­tasz o tym np. w The New York Times w arty­ku­le How to Add More Play to Your Grown-Up Life, Even Now.

No i jak się bawić? Na przy­kład poprzez ini­cja­ty­wę od Google: Quick, Draw!

W tym narzę­dziu mamy jedy­nie 20 sekund na nary­so­wa­nie tego, co wybie­rze dla nas apli­ka­cja. Rysu­je­my pal­cem po ekra­nie komór­ki (czy też mysz­ką lub touch­pa­dem) na kom­pu­te­rze a sztucz­na inte­li­gen­cja apli­ka­cji pró­bu­je roz­po­znać nasz rysunek.

(na podob­nej zasa­dzie dzia­ła apli­ka­cja Draw it dostęp­na na komórki).

Podsumowanie 

W tym poście poka­za­łam Ci 15 kate­go­rii apli­ka­cji, narzę­dzi i stron do wizu­ali­za­cji. Przy­po­mi­nam je raz jesz­cze tutaj

Co jesz­cze dodać do tej listy?

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.