Aplikacje, narzędzia i strony wspierające język wizualny

Apli­ka­cji i stron, któ­re mogą Cię wspo­móc w Two­jej codzien­nej pra­cy za spra­wą wizu­al­nej komu­ni­ka­cji, jest bar­dzo dużo. W tym wpi­sie poka­żę Ci mój subiek­tyw­ny (oraz nie­peł­ny!) wybór kil­ku­na­stu narzę­dzi, któ­re wesprą Two­ją prak­ty­kę myśle­nia wizu­al­ne­go nie­za­leż­nie od tego, czy pra­cu­jesz zdal­nie, czy nie. Co Cię tutaj cze­ka? Dowiesz się, jak możesz użyć smart­fo­na albo lap­to­pa do wspar­cia swo­jej pracy […]

Aplikacje, narzędzia i strony wspierające język wizualny Read More »