Im prościej, tym lepiej, czyli o prostocie rysunków

Podziel się tym postem z innymi!

Z kate­go­rii wal­ki z wia­tra­ka­mi

walka z wiatrakami (kalambur: Klaudia Tolman)

… moją naj­częst­szą wal­ką jest radze­nie sobie z prze­ko­na­niem ludzi doro­słych brzmiącym:

ALE JA NIE UMIEM RYSOWAĆ!

Na co dzień upra­wiam tę poko­jo­wą bata­lię bez uży­cia bro­ni, a jedy­nie sen­sow­nie brzmią­cych ćwi­czeń, któ­re nama­cal­nie i empi­rycz­nie dają oka­zję doświad­czyć doro­słym tkwią­cy w nich poten­cjał do rysowania.

Dla­cze­go za pomo­cą ĆWICZEŃ?

Dla­te­go:

CYKL KOLBA (Klaudia Tolman) - rysunek wykonany na zlecenie jako ilustracja do książki "Trening Trenera" (Adam Walerjańczyk)

Jako tre­ner, mam świa­do­mość, że doro­śli naj­le­piej się uczą zgod­nie z Cyklem Kol­ba (tak wła­śnie pro­jek­tu­ję każ­de swo­je szko­le­nie). Aby zro­zu­mie­li coś napraw­dę głę­bo­ko, potrze­bu­ją to prze­żyć na wła­snej skórze.

Przez inter­net mogę Ci to zro­bić, Czy­tel­ni­ku-Nie­do­wiar­ku, na przy­kład przy wyko­rzy­sta­niu dostęp­nych w sie­ci zasobów 🙂

1. DOŚWIADCZENIE

Na począ­tek pro­po­nu­ję obej­rzeć nastę­pu­ją­ce wideo, przy któ­rym będziesz mieć oka­zję do ryso­wa­nia, czy­li doświad­cze­nia (ale tak­że od razu paru reflek­sji, jak to czę­sto bywa przy mate­ria­łach z kon­fe­ren­cji TEDx).

Jest to anglo­ję­zycz­ne nagra­nie wystą­pie­nia Olé Qvist-Søren­sen „Draw more, toge­ther” z kon­fe­ren­cji TEDxCo­pen­ha­gen 2012 (gdzie opo­wia­da dla­cze­go war­to ryso­wać, i to ryso­wać w gru­pie!)

2. REFLEKSJA

Jakie wnio­ski pły­ną z tego mate­ria­łu? Z pew­no­ścią dla każ­de­go wie­le róż­nych. Te, któ­re są waż­ne dla mnie w kon­tek­ście tego kon­kret­ne­go wpi­su, to:

1. Nie trzeba dużo, aby wykonać rysunek

Wystar­czy umieć nary­so­wać tak wysu­bli­mo­wa­ne ele­men­ty jak: linia pro­sta, linia falo­wa­na, koł­ko, kwadrat/​prostokąt, trój­kąt, gwiazd­ka. Do tego, że NIE UMIESZ tego nary­so­wać, nie dam się prze­ko­nać za żad­ne argu­men­ty świata!

Ole Qvist-Sørensen i jego podstawowe kształty (screen z YouTube)

2. Rysunków nie należy postrzegać w kategorii ŁADNOŚCI, ale SYMBOLIKI

Czło­wiek nary­so­wa­ny jako pię­cio­pal­cza­sta gwiazd­ka, gdzie zamiast gór­nej odno­gi znaj­du­je się kół­ko (gło­wa) jest per­fek­cyj­nie i przez każ­de­go inter­pre­to­wa­ny jako  c z ł o w i e k (tym bar­dziej, że na rysun­ku będzie z pew­no­ścią umiesz­czo­ny w kon­tek­ście!).

Ole Qvist-Sørensen i jego nieco bardziej wyrafinowane rysunki (screen z YouTube)

Czy ten rysu­nek jest  ł a d n y ?

A czy to waż­ne, czy jest  ł a d n y ?!

Wg mnie to jak wybrzy­dza­nie i maru­dze­nie, że cze­goś nie lubi­my jeść, kie­dy znaj­du­je­my się na pusty­ni i nie jedli­śmy nic od dwóch tygo­dni. Zje­my nie­mal cokol­wiek, tu cho­dzi o prze­ży­cie! W rysun­ku cho­dzi o prze­ka­za­nie tre­ści, nie­waż­ne, jak ten rysu­nek wyglą­da (tak dłu­go, oczy­wi­ście, jak nie jesteś stu­den­tem Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych – jeśli szu­kasz porad przy­dat­nych do rysun­ków arty­stycz­nych, jesteś na nie­wła­ści­wym blo­gu! :P).

Rysu­nek ma być symo­blicz­ny, prak­tycz­ny, pro­styzro­zu­mia­ły.

3. WIEDZA

Dowo­dów mery­to­rycz­nych popie­ra­ją­cych tezę, że każ­dy doro­sły umie ryso­wać, mogę przy­to­czyć spo­ro. Pozo­sta­jąc jed­nak dalej w duchu doświad­cza­nia i samo­dziel­ne­go prze­ko­ny­wa­nia się do tej nie­bez­piecz­nie śmia­łej tezy, pod­sy­łam Ci, Czy­tel­ni­ku, kolej­ny mate­riał. Zoba­czysz w nim, że potrze­bu­jesz zale­d­wie 7 ele­men­tów do tego, aby two­rzyć czy­tel­ne i przy­dat­ne w Two­im życiu rysun­ki. Sam zobacz!

Oto, co potrze­bu­jesz umieć  n a r y s o w a ć  (czy­li stwo­rzyć pro­stą, sym­bo­licz­ną, iko­no­gra­ficz­ną repre­zen­ta­cję) żeby móc z ręką na ser­cu przy­znać się bez­wstyd­nie, że umiesz ryso­wać. Są to takie ele­men­ty jak:

 1. Ludzie (gwiazd­ka z kółkiem!)
 2. Miej­sce (kon­tekst dawa­ny poprzez: znak, prze­strzeń, ety­kie­ta, platformy)
 3. Pro­ces (strzał­ki)
 4. Komu­ni­ka­cja (chmur­ki przed­sta­wia­ją­ce: mowę, myśli, uczu­cia, eks­pre­sję itd.)
 5. Tekst (wyraź­ny, czy­tel­ny, minimalistyczny)
 6. Kolor (nawi­gu­je infor­ma­cje, poka­zu­je rela­cje, doda­je ener­gii, nada­je znaczenie)
 7. Efek­ty (zaak­cen­to­wa­nie ener­gii, zwró­ce­nie na coś uwa­gi, poka­za­nie ruchu, doda­nie emo­cji czy nastro­jów, nada­nie głębi)

4. WDROŻENIE

 • Doświad­czy­łeś (1) na sobie, Czy­tel­ni­ku, kil­ku mrą­żą­cych krew w żyłach ćwiczeń,
 • dozna­łeś paru odkryw­czych reflek­sji (2),
 • a nawet  posia­dłaś bez­cen­ną wie­dzę (3) przy­dat­ną przy rysowaniu.

Naj­wyż­sza pora, aby te trzy ele­men­ty wyko­rzy­stać w prak­ty­ce, czy­li wdro­żyć (4)!

Co teraz narysujesz?

Może to być na przykład:

 • Zmia­na, któ­rą wpro­wa­dzisz do swo­je­go życia,
 • Lista prio­ry­te­tów do prze­strze­ga­nia na co dzień,
 • Pro­ce­du­ra do wdro­że­nia w Two­jej firmie,
 • Pro­ces, któ­ry wresz­cie uporządkujesz,
 • Mapa marzeń do zre­ali­zo­wa­nia w cią­gu naj­bliż­szgo roku,
 • Cokol­wiek, co jest Ci teraz potrzeb­ne do narysowania.

Pamie­taj tyl­ko, że cokol­wiek to będzie, ma być mak­sy­mal­nie pro­ste! Tak jak wszyst­kie rysun­ki, jakie widzisz w tym wpi­sie (i wszę­dzie na swo­im blogu!).

Proste, proste, jeszcze raz proste!

Na zachę­tę i na zakoń­cze­nie kwin­te­sen­cja pro­sto­ty, czy­li rysu­nek stwo­rzo­ny przez sze­ścio­ipół­let­nią wów­czas Hanię, cór­kę EwyToma­sza Kowalik.

motylek Hani Kowalik

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.