Im prościej, tym lepiej, czyli o prostocie rysunków

Z kate­go­rii wal­ki z wia­tra­ka­mi… … moją naj­częst­szą wal­ką jest radze­nie sobie z prze­ko­na­niem ludzi doro­słych brzmią­cym: ALE JA NIE UMIEM RYSOWAĆ! Na co dzień upra­wiam tę poko­jo­wą bata­lię bez uży­cia bro­ni, a jedy­nie sen­sow­nie brzmią­cych ćwi­czeń, któ­re nama­cal­nie i empi­rycz­nie dają oka­zję doświad­czyć doro­słym tkwią­cy w nich poten­cjał do ryso­wa­nia. Dla­cze­go za pomo­cą ĆWICZEŃ? Dla­te­go: Jako tre­ner, mam świa­do­mość, że […]

Im prościej, tym lepiej, czyli o prostocie rysunków Read More »