Szkolenie ONLINE „Ryślenie, czyli myślenie wizualne dla każdego” POZIOM 1 [3x3h]

(7 opinii klienta)

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Powiadom mnie o dostępności

ONLINE – Ryślenie, czyli myślenie wizualne dla każdego – poziom 1

Jeże­li:

 • pra­cu­jesz w kor­po­ra­cji i jesteś znu­dzo­ny nie­cie­ka­wy­mi pre­zen­ta­cja­mi i PowerPointem,
 • jesteś mena­ge­rem i kie­ru­jesz ludź­mi, komu­ni­ku­jesz się z nimi i chcesz to robić jesz­cze lepiej, sku­tecz­niej, bar­dziej wyraziście
 • masz wła­sną fir­mę lub star­tup; jesteś w trak­cie jakiejś zmiany/​osobistej trans­for­ma­cji i chcesz wyko­rzy­stać w tym myśle­nie wizualne,
 • jesteś tre­ne­rem i uczysz innych ludzi, chcesz lepiej prze­ka­zy­wać wie­dzę, uatrak­cyj­nić swój warsz­tat, stać się bar­dziej kon­ku­ren­cyj­ny i lepiej zapamiętywany,
 • jesteś stu­den­tem, uczysz się i chcesz to robić jesz­cze bar­dziej efektywnie,
 • chcesz zdo­być umie­jęt­ność, któ­ra przy­da się wszę­dzie (na spo­tka­niu ze zna­jo­my­mi, w pra­cy, pod­czas zaba­wy z dziećmi)

… to mam na to spo­sób! Stań się rysun­ko­wym cza­ro­dzie­jem i rysuj tak, jak nigdy tego nie robi­łeś! Nauczę Cię w jaki spo­sób wyko­rzy­stać myśle­nie wizu­al­ne w życiu codzien­nym – w domu, w pra­cy, w szko­le – wszędzie!


PROGRAM

Dzień 1 (godz. 15:00 – 18:00, środa)

1. 3 w 1 – przed­sta­wie­nie agen­dy 3‑dniowego szko­le­nia + przed­sta­wie­nie się tre­ner­ki (rysun­ko­we!) + eks­pe­ry­ment poka­zu­ją­cy sku­tecz­ność myśle­nia wizu­al­ne­go
2. budu­je­my rysun­ko­wy kon­trakt (we współ­two­rzo­nym Mura­lu)
3. ćwi­cze­nie „Ja w rysun­ku 1.0” – pozna­je­my się rysun­kiem przy pomo­cy m.in. Pytaj­nia­ków (rysu­je­my swo­je auto­pre­zen­ta­cje a chęt­ni poka­zu­ją je w ZOO­Mie)
4. zebra­nie ocze­ki­wań (w Mura­lu) na pod­sta­wie wła­śnie wyko­na­nych rysun­ków uczest­ni­ków
5. Pro­ces Myśle­nia Wizu­al­ne­go Dana Roama jako pomoc przy ryso­wa­niu… czegokolwiek!

Czy­li na rysun­ku wyglą­da­ło­by to tak:


Dzień 2 (godz. 15:00 – 18:00, czwartek)

1. Mini wykład pt. „Dla­cze­go war­to uży­wać myśle­nia wizu­al­ne­go. I jak poma­ga nam w tym ryśli­ciel­ski Model Umie­jęt­no­ści PET?”, z któ­re­go uczest­ni­cy robią notat­kę rysun­ko­wą (sketch­no­ting)
2. Wnio­ski i nauki ze sketch­no­tin­gu uczest­ni­ków
3. „SWOJAK”, czy­li kurs ryso­wa­nia poka­zu­ją­cy jak ryso­wać, w tym: 2 tech­ni­ki ryso­wa­nia (któ­ry­mi da się nary­so­wać wszyst­ko), a poza tym:
• ryso­wa­nie kształ­tów,
• przed­mio­tów,
• zwie­rząt,
• ludzi,
• emo­cji
• pojęć abs­trak­cyj­nych (6 tech­nik),
• oraz meto­dy łącze­nia tego wszyst­kie­go w całość (pojem­ni­ki, łącz­ni­ki, tło, sche­ma­ty, meta­fo­ry itd.)

Czy­li na rysun­ku wyglą­da­ło­by to tak:


Dzień 3 (godz. 15:00 – 18:00, piątek)

1. Budu­je­my swój bank ikon, czy­li zaba­wa w inter­ne­to­wą (acz legal­ną!) „Twór­czą Kra­dzież” zgod­ną z ideą lan­so­wa­ną przez Austi­na Kle­ona
2. GDZIE, KIEDY i JAK to teraz wszyst­ko wyko­rzy­stać? „Ska­la wizu­al­no­ści” porząd­ku­ją­ca pro­por­cje tek­stu do wizu­ali­za­cji i moż­li­wy pin­dy­lion zasto­so­wań
3. Moje naj­moj­sze – two­rzy­my wła­sny autor­ski rysu­nek wg swo­je­go pomy­słu
4. Fuc­kUp mana­ge­ment (zarzą­dza­nie wto­pą), czy­li jak sobie radzić, kie­dy omsknie nam się ręka?
5. Pod­su­mo­wa­nie 3 dni szko­le­nia
6. Ćwi­cze­nie „Ja w rysun­ku 2.0” – czy­li doda­je­my do naszej pierw­szej szko­le­nio­wej notat­ki nowo pozna­ne sztucz­ki i paten­ty
7. Meta­fo­rycz­na (i wizu­al­na) rund­ka końcowa

Czy­li na rysun­ku wyglą­da­ło­by to tak:


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Uczest­nik po warsztatach:

 • wie, dla­cze­go war­to korzy­stać z myśle­nia wizu­al­ne­go w życiu, biz­ne­sie i edukacji,
 • korzy­sta z pod­sta­wo­wych 5 ele­men­tów rysun­ko­wych, z któ­rych może nary­so­wać prak­tycz­nie wszystko,
 • rysu­je czło­wie­ka na przy­naj­mniej 3 sposoby,
 • sto­su­je sztucz­ki rysun­ko­we poka­zu­ją­ce efek­ty 3D, ruch oraz emocje,
 • potra­fi samo­dziel­nie zapro­jek­to­wać oraz wyko­nać rysun­ko­wą, sku­tecz­ną i czy­tel­ną notatkę,
 • rozu­mie, że mniej na rysun­ku zna­czy więcej,
 • wie, że ryso­wa­nie to nie tyl­ko spo­sób na pod­nie­sie­nie efek­tyw­no­ści oso­bi­stej, ale tak­że nie­zła zabawa

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WERSJI ONLINE?

Szko­le­nie dotych­czas było pro­wa­dzo­ne sta­cjo­nar­nie (w tzw. offli­nie, ale wuja­szek Koro­na­wi­rus nam tro­chę pokrzy­żo­wał plany).

Jed­nak nie ma tego złe­go: dzię­ki temu, że będzie­my pra­co­wać zdal­nie i w for­mu­le krót­kich 3‑godzinnych spo­tkań uda nam się zro­bić jesz­cze wię­cej mate­ria­łu! Poka­zu­je to ten plik (do pobra­nia w pdf albo do pod­glą­du poniżej):


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

- warsz­ta­ty będą się odby­wać poprzez pro­gram do tele­kon­fe­ren­cji ZOOM; link do spo­tka­nia otrzy­masz w wia­do­mo­ści potwier­dza­ją­cej zapła­tę za szko­le­nie
- w szko­le­niu może wziąć udział min.3 i max.30 osób. W przy­pad­ku nie­do­sta­tecz­nej ilo­ści zapi­sa­nych uczest­ni­ków, szko­le­nie zosta­nie prze­ło­żo­ne na inny ter­min
- na zgło­sze­nia cze­ka­my włącz­nie do dnia poprze­dza­ją­ce­go szko­le­nie
- koszt uczest­nic­twa – 459 zł brut­to (każ­dy uczest­nik dosta­je FV, albo na dane fir­mo­we, jakie poda, albo na swo­je pry­wat­ne dane); warsz­tat jest tań­szy niż szko­le­nie sta­cjo­nar­ne ze wzglę­du na to, że odcho­dzą kosz­ty wynaj­mu sali, cate­rin­gu i dru­ko­wa­nych mate­ria­łów szko­le­nio­wych 🙂
- na płat­ność cze­ka­my 2 dni od momen­tu zapi­su, po tym cza­sie zgło­sze­nie sta­je się nieaktualne

Szko­le­nie będzie nagry­wa­ne, a nagra­nie będzie póź­niej roz­sy­ła­ne do uczestników.


CO CI BĘDZIE POTRZEBNE?

- kom­pu­ter pod­łą­czo­ny do Inter­ne­tu, wia­dom­ka 😀
- zain­sta­lo­wa­ny pro­gram ZOOM
- mile widzia­ny dzia­ła­ją­cy mikro­fon i kamer­ka
- garść kolo­ro­wych pisaków/​markerów
- zapas czy­stych kar­tek A4
- jeśli masz sprzęt, na któ­rym rysu­jesz (iPad, tablet), wia­do­mo, miej nała­do­wa­ny i w gotowości 🙂

Czy­li na rysun­ku wyglą­da­ło­by to tak:


Wszel­kie pyta­nia pro­si­my kierować:

tel. 884 318 171

kontakt@klaudiatolman.pl

Zobacz wideo – opinie o szkoleniu:

7 opinii dla Szkolenie ONLINE „Ryślenie, czyli myślenie wizualne dla każdego” POZIOM 1 [3x3h]

 1. Iza­be­la Chmie­lar­czyk- Kozubal

  Dzię­ku­ję za inspi­ra­cję, pozy­tyw­ną ener­gię i „mię­so” 🙂

 2. Iza (zweryfikowany)

  Dobrze połą­czo­na teo­ria z prak­ty­ką. Świet­ne podej­ście Klau­dii. Otwar­ta atmos­fe­ra. Polecam 🙂

 3. Iwo­na Molęda (zweryfikowany)

  Szko­le­nie z Klau­dią Tol­man to trzy dni inten­syw­nej, prak­tycz­nej, peł­nej „mię­sa” pra­cy. ACZKOLWIEK, jed­no­cze­śnie wypeł­nio­nej po brze­gi humo­rem, pro­fe­sjo­na­li­zmem i czło­wie­czeń­stwem. Czu­ję się usa­tys­fak­cjo­no­wa­na a każ­da zło­tów­ka była war­ta, wzię­cia udzia­łu w KURSIE Ryśli­ciel­ki. POLECAM! Ryślę więc codziennie 🙂

 4. Anna Andry­siak (zweryfikowany)

  Miło, Kolo­ro­wo, Inspi­ru­ją­co. Pole­cam każ­de­mu kto chce odkryć fun z ryso­wa­nia. Dzię­ki Klaudia 🙂

 5. Gosia (zweryfikowany)

  Mia­łam stre­sa przed tym szko­le­niem bo poziom moich umie­jęt­no­ści ryso­wa­nia oce­nia­łam przed szko­le­niem na ‑1. Jed­nak oso­ba jaką jest Ryśli­ciel­ka to pozy­tyw­na Cza­row­ni­ca, któ­ra każ­dy minus zmie­nia na dwa plu­sy. Grzech Jej nie znać. Szko­le­nie jest świet­ne nawet online.

 6. Joan­na, uczest­nicz­ka szko­le­nia 2018.06.22

  Dzię­ki Naj­lep­szej Ryśli­ciel­ce Klau­dii Tol­man rysu­ję – myślę do dziś 🙂 Jed­no­ra­zo­we szko­le­nie, a tyle inspi­ra­cji i tech­ni­ki, że wystar­czy, by potem już tyl­ko: „prac­ti­ce, prac­ti­ce, prac­ti­ce” 🙂 Klau­dia jest ide­al­nie przy­go­to­wa­na, zapew­nia świet­ne warun­ki do ucze­nia się, a poza wszyst­kim – inspi­ru­je i moty­wu­je! Dzię­ki niej każ­dy, ale to każ­dy prze­ko­na się, że MOŻE RYSOWAĆ – swo­je myśli, uczu­cia, wra­że­nia i doświad­cze­nia. Szko­le­nie było dla mnie prze­ło­mem – napraw­dę warto!

 7. Maciek, uczest­nik szko­le­nia 2020.04.04

  Warsz­tat ener­ge­tycz­ny, na total­nym luzie, ludz­ki o panie 🙂
  A tre­ner­ka – petar­da, wul­kan, ale nie cha­os. Super spo­strze­gaw­czość. I koja­rzy mi się z fili­żan­ką z „Pięk­nej i bestii”!

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.