Pytajniaki, co mają już DOŚĆ

Masz już #DOŚĆ sytu­acji w kraju?

Chcesz odpa­ro­wać emocje?

Chcesz stwo­rzyć sobie – mimo wszyst­ko – kon­struk­tyw­ną prze­strzeń do roz­mo­wy z samą/​samym sobą oraz ze swo­imi bliskimi?

Pobierz bez­płat­ny pdf z 30 pyta­nia­mi krą­żą­cy­mi wokół tematów:

Co to za pytania?

Pdf skła­da się z 30 pytań, poni­żej zoba­czysz przy­kła­do­we pyta­nia z puli:

Do czego służą Pytajniaki? 

„Pytaj­nia­ki co mają już dość” to kolej­na wer­sja Pytaj­nia­ków, czy­li kart kon­wer­sa­cyj­nych, ale tym razem w wer­sji dar­mo­wej. Mogą one nam słu­żyć jako baza wyj­ścio­wa do roz­mów na takie tema­ty jak: bunt, opór, sprze­ciw, dla­te­go, że kore­spon­du­ją z obec­ny­mi nastro­ja­mi w Pol­sce (#strajk­ko­biet #pie­kło­ko­biet).

Te kar­ty któ­re mogą być pre­tek­stem do lep­sze­go pozna­nia samego/​samej sie­bie i swo­je­go roz­mów­cy a roz­mo­wy nimi zaini­cjo­wa­ne stwa­rza­ją oka­zję do reflek­sji i upo­rząd­ko­wa­nia swo­ich prze­my­śleń.

Więcej o (papierowych) Pytajniakach:

Mam już DOŚĆ, chcę pobrać darmowe Pytajniaki

Pobierz bez­płat­ny pdf do samo­dziel­ne­go domo­we­go wydru­ku z 30 pyta­nia­mi krą­żą­cy­mi wokół tema­tów: bun­tu, sprze­ci­wu, pro­te­stu i sil­nych nega­tyw­nych emocji!

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pytajniaki co mają już dość (pdf)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry