Cyfrowe myślenie wizualne, czyli sprawdzone patenty rysunkowe na iPadzie Pro

Czy (tak /​ nie):

  1. Rysowałaś/​eś dotych­czas na papie­rze ale prze­rzu­casz się na ryso­wa­nie cyfro­we (albo CHCESZ się przerzucić?)
  2. Jesteś świe­żym posia­da­czem iPa­da (w wer­sji Pro lub zwy­kłej) i nie umiesz się zabrać za jego rysun­ko­we rozdziewiczenie?
  3. Albo jesz­cze się jesz­cze wahasz, czy kupo­wać iPa­da do robie­nia nota­tek, ale nie masz pew­no­ści, czy jest tego wart?
  4. Nie wiesz, na któ­rą apli­ka­cję do ryso­wa­nia się zde­cy­do­wać, a nie masz cza­su i chę­ci samo­dziel­nie robić testów?
  5. Albo masz już kupio­ną apli­ka­cję Pro­cre­ate, i za Chi­ny jej nie ogar­niasz, więc leży odło­giem nieużywana?

Jeśli na któ­reś z tych pytań odpowiedziałaś/​eś TAK, to mam wyda­rze­nie dla Cie­bie. Godzin­ny dyna­micz­ny, pełen kon­kret­nych sztu­czek i moich spraw­dzo­nych paten­tów warsz­tat na ZOOMIE w cza­sie któ­re­go podzie­lę się moimi uży­wa­ny­mi od lat kil­ku­na­sto­ma sztucz­ka­mi i paten­ta­mi, z któ­rych korzy­stam od kil­ku lat, od kie­dy mam iPa­da Pro i rysu­ję na nim robiąc cyfro­wy gra­phic recording.

Co Cię czeka w trakcie szkolenia (nagrania)?

Poni­żej minia­tu­ra boar­du z Mura­la, na bazie któ­re­go prze­pro­wa­dzi­łam webinar: 

Czego się dowiesz z nagrania?

W cza­sie tego (trwa­ją­ce­go 1h 15 minut) warsztatu:

  1. poka­żę Ci jakie są moje spraw­dzo­ne paten­ty na podró­żo­wa­nie z iPadem,
  2. pod­po­wiem, któ­re dar­mo­we pro­gra­my „dają radę”,
  3. poka­żę Ci (i to zaj­mie więk­szość cza­su ante­no­we­go szko­le­nia) kil­ka­na­ście naj­waż­niej­szych funk­cji i spo­so­bów pra­cy w (płat­nej) apli­ka­cji Procreate,
  4. A przy tym, jak to zawsze na moich webi­na­rach, szko­le­niach, warsz­ta­tach i wystą­pie­niach publicz­nych po pro­stu dobrze się uba­wisz i uśmiech­niesz do sie­bie z moich sucha­rów ;P
arrow11-down-tak2

Chcę to! Bierz moje piniondze! 🤪

39,00 

Poprzed­nia naj­niż­sza cena: 39,00 .

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.