Szkolenie „Cyfrowe myślenie wizualne, czyli sprawdzone patenty rysunkowe na iPadzie Pro”

(3 opinie klienta)

25,00 

Poprzednia najniższa cena: 25,00 .

Brak w magazynie

Powiadom mnie o dostępności

Czy (tak /​ nie):

 1. Rysowałaś/​eś dotych­czas na papie­rze ale prze­rzu­casz się na ryso­wa­nie cyfro­we (albo CHCESZ się przerzucić?)
 2. Jesteś świe­żym posia­da­czem iPa­da (w wer­sji Pro lub zwy­kłej) i nie umiesz się zabrać za jego rysun­ko­we rozdziewiczenie?
 3. Albo jesz­cze się jesz­cze wahasz, czy kupo­wać iPa­da do robie­nia nota­tek, ale nie masz pew­no­ści, czy jest tego wart?
 4. Nie wiesz, na któ­rą apli­ka­cję do ryso­wa­nia się zde­cy­do­wać, a nie masz cza­su i chę­ci samo­dziel­nie robić testów?
 5. Albo masz już kupio­ną apli­ka­cję Pro­cre­ate, i za Chi­ny jej nie ogar­niasz, więc leży odło­giem nieużywana?

Jeśli na któ­reś z tych pytań odpowiedziałaś/​eś TAK, to mam wyda­rze­nie dla Cie­bie. Godzin­ny dyna­micz­ny, pełen kon­kret­nych sztu­czek i moich spraw­dzo­nych paten­tów warsz­tat na ZOOMIE w cza­sie któ­re­go podzie­lę się moimi uży­wa­ny­mi od lat kil­ku­na­sto­ma sztucz­ka­mi i paten­ta­mi, z któ­rych korzy­stam od kil­ku lat, od kie­dy mam iPa­da Pro i rysu­ję na nim robiąc cyfro­wy gra­phic recording.

Zapra­szam!

Koszt to jedy­ne 25 zł (oka­zyj­na cena na cza­sy zarazy).

W cza­sie (trwa­ją­ce­go ok. godzi­ny) warsztatu:

 1. poka­żę Ci jakie są moje spraw­dzo­ne paten­ty na podró­żo­wa­nie z iPadem,
 2. pod­po­wiem, któ­re dar­mo­we pro­gra­my „dają radę”,
 3. poka­żę Ci 15+ naj­waż­niej­szych funk­cji i spo­so­bów pra­cy w (płat­nej) apli­ka­cji Procreate.

Warsz­tat odbę­dzie się w pro­gra­mie do tele­kon­fe­ren­cji ZOOM, link do spo­tka­nia otrzy­masz w wia­do­mo­ści potwier­dza­ją­cej doko­na­nie opłaty.

Włącz się do dyskusji na stronie wydarzenia na Facebooku.

 

3 opinie dla Szkolenie „Cyfrowe myślenie wizualne, czyli sprawdzone patenty rysunkowe na iPadzie Pro”

 1. Miłosz

  Eks­tra szkolenie

 2. Szor­ti (zweryfikowany)

  Ener­gicz­nie i z humo­rem o trud­nych spra­wach 🙂 Ryso­wa­nie z Klau­dią prze­sta­je być trud­ne! Pole­cam to szkolenie 🙂

 3. Aga­ta (zweryfikowany)

  Dużo cie­ka­wych infor­ma­cji, jak zwy­kle w ener­ge­tycz­nym wyda­niu. War­to poświę­cić czas. Bo kie­dy myślisz, ze już wszyst­ko wiesz i znasz, oka­zu­je się, że są jesz­cze inne cie­ka­we funkcje 😉

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.