No mylypaństwo, przecież ostrzegałam… 😅

💡 Nadal jednak chcesz wydać u mnie pieniądze?💡

Zapra­szam więc do odwie­dze­nia moje­go skle­pu i pobu­szo­wa­nia po nim w już stan­dar­do­wych cenach. Znaj­dziesz tam nie tyl­ko moje nagra­nia, ale tak­że e‑booki, jed­ną książ­kę papie­ro­wą (dasz wia­rę, że o żało­bie, miło­ści oraz ryso­wa­niu jed­no­cze­śnie? 🫣) oraz kar­ty kon­wer­sa­cyj­ne o jed­no­znacz­nej, acz wciąż spra­wia­ją­cej trud­no­ści użyt­kow­ni­kom nazwie Pytaj­nia­ki.

Zobacz też moje intro na YouTube:

Albo pobuszuj po moim blogu:

Scroll to Top