Czym jest Graphic Recording i Graphic Facilitation?

Gdy na sce­nie zaczy­na prze­ma­wiać pre­le­gent, na sali panu­je atmos­fe­ra sku­pie­nia. To jego nazwi­sko ścią­gnę­ło na tę kon­fe­ren­cję tłu­my. Slaj­dy zaczy­na­ją uzu­peł­niać jego sło­wa, a set­ki wpa­trzo­nych w nie­go oczu pró­bu­je zapi­sać w pamię­ci jak naj­wię­cej. Tym­cza­sem jest na sali jed­na oso­ba, któ­ra patrzy zupeł­nie gdzie indziej. Stoi po lewej stro­nie sce­ny, a jej wzrok jest aku­rat skie­ro­wa­ny na […]

Czym jest Graphic Recording i Graphic Facilitation? Read More »