NIE UMIEM RYSOWAĆ – jak zmienić to przekonanie? (1z3)

Ponie­waż odpo­wiedź na pyta­nie zawar­te w tytu­le arty­ku­łu (jak zmie­nić swo­je nega­tyw­ne prze­ko­na­nia na temat ryso­wa­nia) jest zbyt dłu­ga i zbyt zło­żo­na, by się zmie­ści­ła w jed­nym krót­kim poście, podzie­li­łam arty­kuł na trzy czę­ści. Czy­tasz wla­śnie pierw­szą z nich   Ryso­wa­nie a nie ryso­wa­nie, oto jest pyta­nie O „nie­umie­niu” ryso­wa­nia pisa­łam już kil­ka razy m. in. w tych oko­­ło-rysu­n­ko­­wych postach: Jeśli […]

NIE UMIEM RYSOWAĆ – jak zmienić to przekonanie? (1z3) Read More »