EFEKTYWNOŚĆ w domu a myślenie wizualne (8 sposobów)

Jak popra­wić swo­ją efek­tyw­ność domo­wą i uspraw­nić swo­ją codzien­ność z wyko­rzy­sta­niem bar­dzo pro­stych zabie­gów z dzie­dzi­ny myśle­nia wizu­al­ne­go i komu­ni­ka­cji wizu­al­nej? Pro­szę bar­dzo. Poni­żej 8 spo­so­bów, któ­re sama sto­su­ję!   1. Kate­go­ry­zo­wa­nie i ozna­cza­nie poży­wie­nia Kto zaczął kie­dyś goto­wać maka­ron, a potem już w trak­cie goto­wa­nia grze­bał w śmiet­ni­ku w poszu­ki­wa­niu opa­ko­wa­nia, na któ­rym było napi­sa­ne ILE MINUT się go wła­ści­wie gotu­je – niech pierwszy […]

EFEKTYWNOŚĆ w domu a myślenie wizualne (8 sposobów) Read More »