Czego uczy nas książka Mały Książę o rysowaniu i kreatywności?

Po lek­tu­rę Małe­go Księ­cia Anto­ine­’a de Saint-Exu­­péry się­gnę­łam po latach w stycz­niu 2021 (jeśli cie­ka­wi Cię, co jesz­cze czy­tam, prze­czy­ta­łam, chcę prze­czy­tać albo dostać w pre­zen­cie – zaj­rzyj na mój pro­fil na GoodRe­ads 😉). Ponie­waż jestem tre­ner­ką myśle­nia wizu­al­ne­go i pra­cu­ję na co dzień z doro­sły­mi w zakre­sie ich kre­atyw­no­ści oraz języ­ka wizu­al­ne­go, to Mały Ksią­żę to dla mnie lektura […]

Czego uczy nas książka Mały Książę o rysowaniu i kreatywności? Read More »