Myślenie wizualne w OGRODZIE – 7 sposobów

To trze­ci odci­nek z serii „Myśle­nie wizu­al­ne w…”. Mie­li­śmy już 5 przy­kła­dów uży­cia w medy­cy­nie i 10 przy­kła­dów uży­cia w domu (i miesz­ka­niu). Teraz pora na ogród (oraz domo­wą dżun­glę, czy­li rośli­ny w domu), czy­li coś, co mnie krę­ci od wio­sny 2019 jak kota laser. A nawet bar­dziej! Nasze czte­ry koty z cza­sem się męczą bie­ga­niem za czer­wo­nym laser­kiem. Ja zda­ję się mieć […]

Myślenie wizualne w OGRODZIE – 7 sposobów Read More »