Jak efektywnie i szybko się uczyć poprzez myślenie wizualne? (PnŚ)

Otóż myly­pań­sto, byłam w tele­wi­zji. Nie uzna­ję tego za jakieś spe­cjal­ne osią­gnię­cie życio­we (bo więk­szym są dla mnie moje wystą­pie­nia na kon­fe­ren­cjach z serii TEDx, a poci­snę­łam tego już 3 sztu­ki). Ale uzna­ję to za cie­ka­wą przy­go­dę. Już raz byłam (lata temu w Ugo­to­wa­nych, o czym może­cie prze­czy­tać na blo­gu tutaj). Ale Ugo­to­wa­ni nie byli na żywo. A to wła­śnie ten czyn­nik „naży­wo­ści” …

Jak efek­tyw­nie i szyb­ko się uczyć poprzez myśle­nie wizu­al­ne? (PnŚ) Read More »