Myślenie wizualne w DOMU – 10 sposobów

No i jak tam, sie­dzisz w domu (czy to z powo­du #koro­na­wi­rus, czy tak po pro­stu, bo w pra­cy z domu jesteś wyja­da­czem)? Prze­cho­dzę od razu do kon­kre­tów i w tym wpi­sie poka­zu­ję Ci – mając na uwa­dze ogól­no­pol­ski przy­mu­so­wy #home­of­fi­ce zwią­za­ny z kwa­ran­tan­ną COVID-19 – meto­dy na uła­twie­nie sobie życia w swo­ich domo­wych pro­gach przy pomo­cy banal­ne­go uży­cia myśle­nia wizu­al­ne­go.  Sko­roś zawitał/​​a […]

Myślenie wizualne w DOMU – 10 sposobów Read More »