Myślenie wizualne w MEDYCYNIE – 5 sposobów

Czy wiesz, że zapo­mi­na­my od 29% do aż 72% tego, co mówi lekarz?   W dodat­ku im wię­cej infor­ma­cji dosta­je­my na raz, tym wię­cej zapo­mi­na­my. Takie prze­ra­ża­ją­ce wyni­ki pły­ną z badań prof. Pete­ra Hout­sa (o któ­rych wię­cej tutaj). Co w świe­tle obec­nej pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa jest dopraw­dy przy­tła­cza­ją­ce…(rysu­nek z naszej agen­cyj­nej stro­ny www.ExplainVisually.co) Jeśli bywasz u mnie na moim blo­gu ryśli­ciel­skim, wiesz, że […]

Myślenie wizualne w MEDYCYNIE – 5 sposobów Read More »