Co robić, gdy masz pustkę w głowie? [#CaseStudy #2: TŁO]

Czę­sto pod­kre­ślam na moich szko­le­niach, że: Myśle­nie wizu­al­ne to narzę­dzie słu­żą­ce MYŚLENIU. To ozna­cza w prak­ty­ce, że jak cze­goś nie wiem, nie mam na coś pomy­słu, nie wiem od cze­go zacząć, to zaczy­nam ryso­wać. Roz­pla­no­wu­ję. Testu­ję. Pró­bu­ję. Wte­dy wsku­tek ryso­wa­nia i ruchu ręką poja­wia­ją się zaląż­ki myśli i kon­kret­ne pomy­sły. Pierw­szy pomysł. I dru­gi… I trze­ci…! Aż wresz­cie docho­dzę do czegoś, […]

Co robić, gdy masz pustkę w głowie? [#CaseStudy #2: TŁO] Read More »