Dwie styczniowe trąbki czyli #CudownikInaczej (podsumowanie 2020.01)

Ej, robi­cie pod­su­mo­wa­nia mie­sią­ca?  To jest coś, do cze­go mam wiel­ką sła­bość i bar­dzo lubię to robić. Robi­łam to swe­go cza­su na papie­rze na luź­nych kart­kach (na pod­sta­wie moich codzien­nych rysun­ków z Cudow­ni­ka), potem w jakimś jed­nym note­sie A4, potem na iPa­dzie w apli­ka­cji Pro­cre­ate (cze­go efek­tem są dwa wpi­sy na moim blo­gu, o czerw­cu 2019 oraz o lip­cu 2019), a potem… […]

Dwie styczniowe trąbki czyli #CudownikInaczej (podsumowanie 2020.01) Read More »