Dwa mity o graphic recordingu

W moim naj­dłuż­szym wpi­sie czy­li Pro­jek­cie 30:30 opi­sy­wa­łam moje wszyst­kie 30 prac, jakie mia­łam w swo­im życiu przez 30 lat moje­go życia. Jed­ną z nich jest pra­ca jako tzw. gra­phic recor­der. Poni­żej znaj­dziesz prze­druk frag­men­tu, w któ­rym opi­su­ję ten zawód. Poznasz w nim m.in. dwa głów­ne mity, jakie widzę, że funk­cjo­nu­ją wokół usłu­gi o tajem­ni­czej nazwie gra­phic recor­ding nazy­wa­nej też cza­sem gra­phic facilitation, […]

Dwa mity o graphic recordingu Read More »