Cudownik, czyli rysunkowy dziennik (cz.1) – podstawowe informacje

W tym wpi­sie opo­wiem Ci o moim uko­cha­nym zwy­cza­ju codzien­ne­go ryso­wa­nia w Cudow­ni­ku („dzien­ni­ku cudów codzien­nych”), przed­sta­wię krót­ką histo­rię jego powsta­nia i opo­wiem, dla­cze­go to robię CODZIENNIE od 1 stycz­nia 2015 roku. Dowiesz się też, jak ludzie na nie­go reagu­ją (pozna­jąc tym samym naj­częst­sze obiek­cje wobec idei codzien­ne­go ryso­wa­nia w dzien­ni­ku), oraz co dokład­nie rysu­ję w Cudow­ni­ku. W kolej­nych wpi­sach z tej serii […]

Cudownik, czyli rysunkowy dziennik (cz.1) – podstawowe informacje Read More »