„Szkolenie oparte na dowodach” – ważne zasady dla trenerów

Jak – opie­ra­jąc się na dowo­dach – wyko­rzy­sty­wać obra­zy i tekst w szko­le­niach? Jakiś czas temu natra­fi­łam na bar­dzo przy­dat­ną książ­kę, znaj­du­ją­cą się w mojej oso­bi­stej biblio­tecz­ce. „Szko­le­nia opar­te na dowo­dach. Porad­nik dla tre­ne­rów” autor­stwa Ruth Colvin Clark to pozy­cja, któ­ra będzie strza­łem w dzie­siąt­kę dla każ­de­go, kto przy­go­to­wu­je pro­gra­my szko­le­nio­we lub sam pro­wa­dzi szko­le­nia. Znaj­dzie w niej stra­te­gie i pomy­sły, opie­ra­ją­ce się na badaniach […]

„Szkolenie oparte na dowodach” – ważne zasady dla trenerów Read More »