„Twórcza kradzież”, czyli dziesięć przykazań kreatywności

Jest takie 10 przy­ka­zań, w któ­rych jaw­nie naka­za­na jest kra­dzież i bar­dzo to popie­ram. Mowa tu o 10 przy­ka­za­niach Kre­atyw­no­ści, o któ­rych mowa w książ­ce Austi­na Kle­ona „Twór­cza Kra­dzież” (zobacz eks­trakt z książ­ki sło­wa­mi same­go auto­ra). Zain­spi­ro­wa­na książ­ką o tym tytu­le, chcę Wam przy­bli­żyć naj­waż­niej­sze kwe­stie, któ­re nie­wąt­pli­wie mogą poru­szyć i spra­wić, że pomy­ślisz „ej, fak­tycz­nie, to nie­głu­pie – coś w tym jest!”. W jaki sposób […]

„Twórcza kradzież”, czyli dziesięć przykazań kreatywności Read More »