Dlaczego Myślenie Wizualne działa?

Powo­dów, dla któ­rych war­to uży­wać pro­ste­go rysun­ku i wizu­ali­za­cji na co dzień jest bar­dzo dużo, poni­żej wymie­niam kil­ka. Po pierw­sze – każ­dy z nas wie, bo sły­szał nie­jed­no­krot­nie tru­izm, że „obraz wart jest tysiąc słów”. I rze­czy­wi­ście tak jest. Obraz rzad­ko kie­dy nie­sie za sobą jed­no­znacz­ną treść – ona nie­mal zawsze jest wie­lo­znacz­na, dzię­ki cze­mu zysku­je­my tyle inter­pre­ta­cji, ile …

Dla­cze­go Myśle­nie Wizu­al­ne dzia­ła? Read More »