Podsumowanie: 2 lata mojej ryślicielskiej serendypii

Będzie zwie­rze­nio­wo, histo­rycz­nie oraz nie­co sen­ty­men­tal­nie 🙂 Będzie o seren­dy­pii (ang. seren­di­pi­ty, pol. – jak poda­je słow­nik PWN – seren­dy­pia), czy­li darze znaj­do­wa­nia cen­nych /​​ miłych rze­czy, któ­rych się nie szu­ka­ło, czy też szczę­śli­wym darze doko­ny­wa­nia przy­pad­ko­wych odkryć.  Będzie to przed­sta­wie­nie krok po kro­ku mojej histo­rii o tym, jak roz­wi­ja­łam swo­ją dzia­łal­ność. Wpis dedy­ku­ję wszyst­kim tym, którzy …

Pod­su­mo­wa­nie: 2 lata mojej ryśli­ciel­skiej seren­dy­pii Read More »