… a gdybym była mentorem, czyli wywiad w PathFinding.pl

Pew­ne­go jesien­ne­go popo­łu­dnia w 2013 roku uda­łam się z Grze­go­rzem Karcz­mar­czu­kiem, auto­rem blo­ga PathFinding.pl na spo­tka­nie, w cza­sie któ­re­go popeł­nił ze mną wywiad 🙂 Całość wywia­du z Klau­dią Tol­man znaj­dzie­cie na jego blo­gu tutaj, poni­żej pre­zen­tu­je jedy­nie zajaw­kę (nie­ca­łe 30% całej tre­ści). Na zachę­tę dodam, że znaj­du­ję się tam w tak zacnym gro­nie jak Artur Kura­siń­ski i Jacek Jan­kow­ski! Jak sama […]

… a gdybym była mentorem, czyli wywiad w PathFinding.pl Read More »