Myślenie wizualne w HR (skrót z: Personel Plus)

W paź­dzier­ni­ku 2013 w mie­sięcz­ni­ku Per­so­nel Plus uka­zał się napi­sa­ny prze­ze mnie arty­kuł „Myśle­nie Wizu­al­ne w HR”. Pole­cam go w szcze­gól­no­ści oso­bom zwią­za­nym z dzia­ła­mi HR ale tak­że tym, któ­rzy cie­ka­wi są tego, jak uroz­ma­icić sobie (i innym) pra­cę 🙂 Poni­żej znaj­du­je się skrót arty­ku­łu – aby prze­czy­tać całość, skon­tak­tuj się z wydaw­cą (Wol­ters Klu­wer), aby zamó­wić maga­zyn. Myśle­nie wizu­al­ne w HR […]

Myślenie wizualne w HR (skrót z: Personel Plus) Read More »