Klaudia Tolman na TEDxWROCLAW – zobacz nagranie!

Nie posia­dam się ze szczę­ścia! Dotych­czas na mojej stro­nie w tema­cie TEDxW­roc­law 2013 moż­na było tyl­ko zna­leźć tyl­ko wpis o kon­kur­sie na kre­atyw­ny Bad­ge oraz lin­ki do samej pre­zen­ta­cji ppt na Sli­de­Sha­re, któ­rej uży­łam w trak­cie wystą­pie­nia. Poni­żej znaj­dziesz nagra­nie moje­go wystą­pie­nia na TEDxWroc­law 2013, gdzie opo­wia­da­łam o reali­zo­wa­niu pla­nów, o psie, któ­ry zja­dał kred­ki i o tym jak speł­ni­łam swo­je zama­szy­ste marzenie […]

Klaudia Tolman na TEDxWROCLAW – zobacz nagranie! Read More »