Jak wykorzystać myślenie wizualne? Odc. 3: Małgorzata Baworowska

Docie­ra­ją do mnie róż­ne histo­rie od ludzi, w życiu któ­rych ryso­wa­nie ode­gra­ło w pew­nym momen­cie jakąś waż­ną rolę. Szcze­gól­nie mnie oczy­wi­ście cie­szą te opo­wie­ści, w któ­rych i ja mam swój udział. Oto jed­na z takich histo­rii. Poka­żę ją Wam w for­mie mojej kore­spon­den­cji z boha­ter­ką tej opo­wie­ści. Skró­ci­łam ją do nie­zbęd­ne­go mini­mum i popra­wi­łam inter­punk­cję, aby prze­ka­zać Wam sed­no spra­wy 🙂 Poznaj­cie nową szczę­sli­wie nawróconą […]

Jak wykorzystać myślenie wizualne? Odc. 3: Małgorzata Baworowska Read More »