Czego możesz nauczyć się od Google?

… i nie cho­dzi o wyszu­ki­war­kę… 🙂 Bowiem prze­cież to nie tyl­ko syno­nim inter­ne­tu, ale olbrzy­mia fir­ma, dla któ­rej mia­łam ostat­nio oka­zję pro­wa­dzić (tym razem) dwu­go­dzin­ny zamknię­ty warsz­tat „Design Your Futu­re”. Ponie­waż sama rela­cja z wyda­rze­nia zakra­wa­ła­by o zwy­kłe, ordy­nar­ne prze­chwał­ki, to przed­sta­wię to w for­mie wnio­sków, jakie wycią­gnę­łam i reflek­sji, do jakich doszłam 🙂 Są one przy­dat­ne pew­nie nie tyl­ko dla Tre­ne­rów, ale […]

Czego możesz nauczyć się od Google? Read More »