JAZDA PO BRANDZIE #8 (relacja)

30 lip­ca 2013 – wspól­nie z Micha­łem Górec­kim (Koszulkowo.com) – mia­łam oka­zję pouda­wać bły­sko­tli­we­go pre­le­gen­ta na wyda­rze­niu JAZDA PO B®ANDZIE #8 (zobacz stro­nę wyda­rze­nia oraz zdję­cia wyko­na­ne przez Fra­me­hun­ters) 😀 Oto krót­ka rela­cja dla tych, któ­rych wyda­rze­nie omi­nę­ło. Michał Górec­ki Jaz­da zaczę­ła się od wystą­pie­nia Micha­ła Górec­kie­go z Koszulkowo.com. Michał, z cha­rak­te­ry­stycz­nym dla nie­go wdzię­kiem opo­wia­dał o tym, „jak nie zepsuć …

JAZDA PO BRANDZIE #8 (rela­cja) Read More »