Jak zrobić kolorową, rysunkową ekotorbę

Moje wewnętrz­ne dziec­ko kur­czo­wo trzy­ma się mojej tra­dy­cji spra­wia­nia sobie samej pre­zen­tów z róż­nych oka­zji  🙂 Dla­te­go też na tego­rocz­ny Dzień Dziec­ka 2013 zro­bi­łam sobie rysun­ko­wą eko­tor­bę z jed­nym z moich ulu­bio­nych kalam­bu­rów wła­snych czy­li hasłem „Cicha woda brze­gi rwie”. Wie­rzę, że jaż­dy z Was jest w sta­nie sobie coś takie­go spra­wić samo­dziel­nie – z dowol­nej oka­zji! Moż­na oczy­wi­ście kupić tor­bę z gotowym …

Jak zro­bić kolo­ro­wą, rysun­ko­wą eko­tor­bę Read More »